Välj en sida

Vinden tilltar i södra Finland under dagens lopp. Den tilltagande vinden hör till ett kraftigt lågtryck som stiger från Baltikum och för med sig en tät snöstorm. Föret blir mycket dåligt på måndag eftermiddag.

 

Vinterunderhållsarbetet i ett nötskal

1. Då det snöar sköter man först de viktigaste huvudgatorna och gång- och cykelvägarna i anslutning till dem.

2. Då huvudlederna har plogats och snöfallet avtagit börjar snöplogningen också på bostadsgatorna.

3. Om det snöar mycket på en gång kan snöarbetet bli långsammare och snöplogarna kan komma senare än vanligt till bostadsgatorna. Under exceptionellt kraftigt snöfall (över 10 cm under 6 timmar) kan snömängden för tröskeln för påbörjande av plogning överstigas på gatorna eftersom underhållsmaterielen inte är dimensionerad för de värsta snöfallen.

4. Snön plogas till tillfälliga snöuppsamlingsplatser. Man börjar forsla bort snön då det inte finns behov av andra underhållsåtgärder.

Kommunen sköter först gatorna enligt underhållsklassificeringen. Parkeringsområden, skyddsvägar och trottoarer bearbetas efter det. Underhållets viktigaste uppgift är att hålla gatorna i trafikerbart skick.

Då det inte finns rum för snön blir körfälten och gångbanorna ohjälpligen smalare. Vid plogning anhopas snön vid gatkanterna och i tomtanslutningarna. Plogningssnön gör gatan smalare och det blir plogvallar i tomtanslutningarna.

Inom väghållningen fördelas ansvaret mellan fastigheterna och kommunen. Tomtens ägare eller besittare är skyldig att se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas och sköta infarten till tomten. Ansvarsfördelningen finns inskriven i s.k. gatuunderhållslagen (lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden 4 §).