Välj en sida

Kyrkslätts kommunstyrelse fattade beslut om valet av Eeva-Kaisa Ikonen till bildningsdirektör 11.9.2023 § 282. Beslutet kunde överklagas t.o.m. tisdag 10.10.2023. Inom utsatt tid inlämnades en begäran om omprövning.

Enligt omprövningsbegäran skulle det finnas såväl formfel som sakfel i beslutet och det skulle även stå i strid med allmänna rättsskyddsprinciper inom god förvaltning.

Kommunen utreder det som lyfts fram i begäran och bereder ärendet att föreläggas kommunstyrelsen för beslut.