Välj en sida

Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten behandlar vid sitt sammanträde 8.11.2023 ett förslag till höjning av vattenförsörjningsavgifterna.

Höjningarna baserar sig på förslaget till budget 2024, som direktionen behandlade 13.9.2023. Kyrkslätts Vatten har gjort upp uppdateringarna av prislistorna på basis av detta förslag.

I budgeten föreslogs att bruksavgifterna för vatten och avloppsvatten höjs med 6 % och grundavgifterna med 10 %.  Det föreslås inga ändringar i anslutningsavgifterna. Serviceprislistan uppdateras att motsvara de höjda material- och personalkostnaderna. 

Kyrkslätts vattens ekonomi belastas fortfarande av den kraftiga kostnadsökningen, och i synnerhet höjningarna av priserna på vattnet och avloppsvattenbehandlingen som köps av HRM.

Av hushållsvattnet som leds till Kyrkslätts vattens kunder är över hälften köpt vatten, så effekten av prishöjningarna har varit betydande. Så gott som hela avloppsvattenreningen skaffas också som köpt tjänst. Kyrkslätts vattens egen vattenproduktion fortsätter, och man försöker öka den nära den kalkylerade maximimängden.

Grundavgifterna höjs så att man också i fortsättningen kan sörja för Kyrkslätts vattenledningsnät och underhållet av det.

Trots höjningarna av bruks- och grundavgifterna för vatten och avloppsvatten hålls intäkterna på samma nivå som i budgeten år 2023 eftersom vattenkonsumtionen och anslutningsavgiftsintäkterna fortfarande bedöms sjunka.

Enligt lagen om vattentjänster ska vattenförsörjningsverkets avgifter vara sådana att de på lång sikt kan täcka verkets investeringar och driftskostnader.

Om de nya prislistorna godkänns, träder de i kraft 1.4.2024.