Välj en sida

Mopeden är fortfarande ett populärt fordon och hobbyredskap bland unga, och det är viktigt att mopedisten beaktar andra invånare och trafikanter och följer trafikreglerna. Föräldrarna spelar en avsevärd roll med tanke på ungdomarnas trafikbeteende. Det är bra att föräldrarna diskuterar rätt sätt att bete sig i trafiken och trafikreglerna med ungdomarna samt är medvetna om hur ungdomarna rör sig och vid behov ingriper i situationer.

Polisens tips för att förebygga mopedolyckor

Enligt polisens uppgifter har det under de senaste fem åren inträffat 11 mopedolyckor i Kyrkslätt. Det bästa sättet att förebygga olyckor är förutseende körsätt.

– Det betyder bland annat att anpassa hastigheten efter situationen och föret. Att göra tricks och köra på bakhjulet tycks inta en onödigt viktig roll bland ungdomar. Sådant är livsfarligt i trafiken såväl för mopedisten själv som för andra trafikanter. Förutom att det är farligt är det också olagligt. Att köra på bakhjulet mitt i annan trafik kan leda till att man förutom får böter också blir av med sitt körkort. Om sådant beteende upprepas kan mopeden också beslagtas och sommarens körningar plötsligt ta slut, påminner kommissarie Hannu Kontola.

Mopedens plats i Kyrkslätt är i regel på körbanan

Man ska köra moped på högra kanten av körbanan som är avsedd för biltrafik. På motorväg eller motortrafikled får man dock inte köra moped. Gång- och cykelvägarna är avsedda för fotgängare och cyklister. Det är tillåtet att köra moped på dem bara om det i kombination med vägmärket finns en särskild tilläggsskylt Tillåtet för mopeder.  Nonchalans mot trafikreglerna som gäller gång- och cykelleder kan förorsaka farliga situationer och otrygghetskänsla för andra trafikanter.

Gång- och cykelleder som är tillåtna för mopeder i Kyrkslätt

1.     Västerleden (stamväg 51) mellan Obbnäsvägen och gränsen till Sjundeå (ända till Kabelvägen)

2.     Obbnäsvägen mellan Klosterbrinken och Strömsbyvägen

På bilden har märkts ut gång- och cykellederna i Kyrkslätt som är tillåtna för mopeder

Gång- och cykelleder som är tillåtna för mopeder är alltid märkta med en särskild tilläggsskylt ”Tillåtet för mopeder”.

Kommunen får ofta respons bland annat på att man kör moped där som det inte är tillåtet. Det är förbjudet att köra moped på friluftsstigen från Jerikobacken till Hjortlandet och på Munkbron över Västerleden. Det är också förbjudet att köra moped på friluftsrutterna och motionsslingorna, för det förorsakar farliga situationer. Mopeden hör inte heller hemma i parkstråk, till exempel Kyrkdalen, som man flera gånger har kontaktat kommunen om. I tätortsområden ska man i allmänhet köra moped på körbanan.

Att fostra och att föregå med gott exempel intar en central roll i ansvarsfull mopedkörning

De ungas föräldrar och andra vuxna intar en viktig roll i att lära mopedisterna att röra sig tryggt och ansvarsfullt. Enligt en enkät som Trafikskyddet utarbetat (2019) påverkar föräldrarnas intresse för att de unga ska röra sig tryggt avsevärt de ungas beteende i trafiken. En annan betydande observation i enkäten gällde kamratgruppernas normers inverkan på de ungas beteende i trafiken. Kamratkretsen kan uppmuntra att antingen ta risker eller att röra sig tryggt.

Det är bra för en ung som börjar köra moped att diskutera var och hur man ska köra moped. Det är bra att regelbundet påminna också mer erfarna mopedister om de trafikregler som gäller mopedkörning och körbeteende som tar hänsyn till andra. I skolorna och hemma är det bra att repetera de grundläggande minnesreglerna för mopedkörning med ungdomarna och även annars ta till vana att regelbundet diskutera mopedkörning.

Minnesregler för mopedisten i trafiken

  •  Mopedisten ska bära hjälm (obligatorisk för föraren och passageraren) och annan ordentlig körutrustning.
  • Man ska i regel köra moped på körbanan på högra sidan av vägen.
  • Om det är tillåtet att köra moped på en gång- och cykelled är detta märkt med en särskild tilläggsskylt Tillåtet för mopeder. Då har orsaken vanligtvis att göra med mopedistens säkerhet.
  • När man kör på gång- och cykelleden ska man se upp för cyklister och fotgängare. Då bör man sakta farten så att de andra hinner ta hänsyn till andra trafikanter.
  • När man kör moped ska man ta hänsyn till andra trafikanter, följa trafikreglerna, anpassa hastigheten efter situationen och hålla tillräckligt säkerhetsavstånd.
  • Den största tillåtna hastigheten för moped är 45 km/h.
  • Det är förbjudet och en säkerhetsrisk att köra trimmad moped i trafiken.

Mer information om trygg mopedkörning på Trafikskyddets webbplats: https://www.liikenneturva.fi/sv/i-trafiken/mopedister-1

Källor

Trafikskyddets ungdomsenkät https://www.liikenneturva.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/vanhempi-ole-kiinnostunut-nuoresi-liikennekayttaytymisesta#af1e0d32 (på finska)

Vägtrafiklagen 729/2018 (på finska)

Nyhetsbild och bakgrundsbild Trafikskyddet