Välj en sida

Förnyandet av Kyrkslättsvägens övergångsbro i Kyrkslätts centrum har startat. Broprojektet, som genomförs enligt PGu-entreprenadmodellen (modellen Planera och genomför med utvecklingsfas) har övergått från beredningsarbetet av genomförandefasen till det egentliga byggandet och kund i terrängen. Trafikledsverket är byggherre för brohelheten, som blir färdig i juli 2024, och Kreate Oy svarar för entreprenaden.

 

Kyrkslättsvägens övergångsbro tjänar som Kyrkslätts centrums mest betydande infartsled och går över banan Helsingfors–Åbo, det vill säga Kustbanan, samt Munkkullavägen och Stationsbågen. Den nuvarande bron, som är i dåligt skick och försedd med viktbegränsning, ersätts med en 100 meter lång plattbro i armerad betong. Bron blir färdig i två faser.

Först byggs bro B, som placeras öster om den nuvarande bron. När bro B är färdig i maj 2023 flyttas trafiken till den nya bron. Sedan börjar rivningen av Kyrkslättsvägens nuvarande övergångsbro. På dess plats byggs bro A, som blir färdig i februari 2024.

–  Arbetet har inletts i fråga om bro B med avlägsnande av ytjord. Sedan börjar vi bygga en stödvägg och konstbyggnader i betong, så som stödmurar och pålplatta, med en ny vägsträckning bredvid köpcentret möjliggörs, berättar arbetsplatschefen för projektet Vilho Hiltunen vid Kreate.

Pålningarna av underbyggnaden till bro B börjar vid Kustbanan i oktober. Byggandet av stödväggen och stödmuren samt pålningarna kan orsaka buller vardagar kl. 7–18. En del av arbetena i närheten av tågbanan och på banan utförs på natten, då tågtrafiken är lugnare. Nattarbete som orsakar buller utförs i några nätter i augusti. Vi meddelar separat invånarna i närområdet om detta i enlighet med bullertillståndet.

Fordonstrafiken kommer att vara normal

Fordonstrafiken fortsätter på Kyrkslättsvägen under hela broentreprenaden, och inga betydande trafikarrangemang är i sikte.

– Trafikarrangemangen genomförs med hastighetsbegränsningar och ändringar av filer, och vid behov kan det vara nödvändigt att göra filerna smalare. Fotgängarna och cyklisterna flyttas till den nya bron när bro B är färdig, varefter den nuvarande bron för gång- och cykeltrafik rivs, säger Hiltunen.

I och med broentreprenaden flyttas linjerna nedanför bron på Munkkullavägen och Stationsbågen. Vägarna byggs efter att broarna har blivit färdiga. 

I sin helhet blir Kyrkslättsvägens övergångsbro färdig i juli 2024, och detta är den största broentreprenaden i Kyrkslätts kommuns historia. Kostnaderna för projektet är cirka 10,5 miljoner euro, som Kyrkslätts kommun står för.

Ytterligare information:

projektchef, Erkki Mäkelä, Trafikledsverket, tfn. 029 534 3822, fornamn, efternamn@vayla.fi

projektchef, Hannu Ruhanen, Kyrkslätt kommun, tfn. 040 126 9866, fornamn,efternamn@kirkkonummi.fi
arbetschef Matti Rekilä, Kreate Oy, tfn 040 532 2171, fornamn.efternamn@kreate.fi
arbetsplatschef Vilho Hiltunen, Kreate Oy, tfn 0500 874263, fornamn.efternamn@kreate.fi