Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden valde ny utbildningsdirektör vid sitt sammanträde 4.4. Till tjänsten valdes pedagogie magister, EMBA Astrid Kauber.

Val av utbildningsdirektör

Bildnings- och fritidsnämnden valde pedagogie magister, EMBA Astrid Kauber till tjänsten som utbildningsdirektör. Pedagogie magister Arto Jormalainen valdes till reserv.

Inom tidsfristen inkom sammanlagt sju ansökningar. Av sökandena var fem behöriga för uppgiften. Dessa kallades till videointervju och alla fem gick vidare till gruppintervjun. Av de fem inkallade kom fyra till intervjun.

Efter gruppuppgifterna beslutade man skicka tre sökande vidare till lämplighetsbedömning. Utgående av en helhetsbedömning av de uppgifter som framkom i lämplighetsbedömningen, gruppintervjun och de tillhörande individuella uppgifterna, videouppgifterna samt ansökningarna valdes två sökande till det sista skedet, dvs. individuella intervjuer – Kauber och Jormalainen.

I gruppintervjuerna och de individuella intervjuerna deltog utöver bildningsdirektören och förvaltningschefen också en medlem från ledningsgruppen för serviceområdet för bildning samt i varierande uppsättning ordförandena för bildnings- och fritidsnämnden, finska nämnden för fostran och utbildning samt svenska nämnden för fostran och utbildning.

De två sökanden som framskridit till sista skedet var även inbjudna in till nämndens sammanträde.

Bildnings- och fritidsnämndens ordförande Kari Virtanen konstaterar att ansökningsprocessen bestått av flera skeden vilket erbjudit en möjlighet att bedöma sökandena genom deras olika kompetensområden.

– Alla sökanden hade lång arbetserfarenhet och varierande färdigheter inom undervisning i en kommun eller stad samt inom planering och ledarskap inom dess olika delområden. I valet betonade vi mångsidig utbildningsbakgrund, kompetens särskilt inom utvecklingen av undervisning, bred insyn i utbildningsdirektörens arbetsfält samt det ekonomiska kunnandet.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet:

  • Musikinstitutets avgifter fr.o.m. 1.8.2023

Ytterligare information:

Ordförande för nämnden Kari Virtanen, tfn 040 570 7873
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden