Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde 14.12 och beslutade kungöra Kyrkslätts kommuns idrottsstipendier och utmärkelser 2022 samt Olli Mäki-priset att ansökas senast 9.1.2023. Nämnden beslutade också bland annat om organisationsbidragen för kultur-, ungdoms- och idrottstjänsterna för år 2023 och kungjorde bidragen för ansökan.

Idrottsstipendier och utmärkelser för meriter år 2022

Kommunen uppmärksammar årligen idrottare, motionärer, tränare och andra inom idrottsfostran meriterade personer i Kyrkslätt med stipendier och utmärkelser. Olli Mäki-vandringspriset beviljas för ett långvarigt arbete för motion och idrott i Kyrkslätt. Ansökningstiden för dessa utmärkelser går ut 9.1.2023.

Man informerar om saken separat i kommunens officiella kungörelse- och annonstidning samt i den elektroniska kanalen på Kyrkslätts kommuns webbplats.

Organisationsbidrag för kultur, ungdom och idrott för år 2023

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde om organisationsbidrag för kultur, ungdomstjänster och idrott för år 2023 och kungjorde bidragen för ansökan.

Den totala summan för organisationsbidragen 2023 är 116 751 euro för kulturtjänsternas del. I fördelningen av bidragen betonas utveckling av den lokala kulturverksamheten och kulturverksamhet för barn och unga. Grunden för beviljande av kulturens hederspris är inspirerande lokal kulturverksamhet i Kyrkslätt.

Ungdomstjänsternas bidragsanslag är totalt 36 851 euro för år 2023. Av summan beviljas verksamhets- och verksamhetsutrymmesbidrag samt olika projektbidrag. Bildnings- och fritidsnämnden kan även bevilja hederspris ur beloppet.

Sammanlagt 150 281 euro står till förfogande för verksamhets- och projektbidrag som idrottstjänsternas bidrag till föreningar.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Uppdatering av principer för eftermiddagsverksamheten från och med läsåret 2023–2024
  • Klientavgifter för kommunal småbarnspedagogik fr.o.m. 1.3.2023
  • Ändringar i regelboken för servicesedeln inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.1.2023
  • Idrottstjänsternas projektbidrag för hyreskostnader för idrottsanläggningar år 2022
  • Lynx ry:s ansökan om projektbidrag för ordnande av ett idrottsevenemang
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ytterligare information:

Nämndens vice ordförande, Krista Petäjäjärvi, tfn 040 416 0408
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959 

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden