Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde torsdag 7.3 och godkände för sin del behovsutredningen för Kantvikin koulu. Nämnden beviljade också ungdomstjänsternas bidrag.

Behovsutredning för Kantvikin koulu

Bildnings- och fritidsnämnden godkände vid sammanträdet för sin del behovsutredningen för Kantvikin koulu och föreslog kommunstyrelsen att styrelsen godkänner behovsutredningen och fattar ett projektbeslut och ett beslut om att göra upp en projektplan.

Nämnden gav som anvisning för projektets fortsatta planering att beakta ordnandet av en säker följetrafik till skolan.

Nämnden för lokaltjänster godkände behovsutredningen för sin del 15.2 och finska nämnden för fostran och utbildning 5.3.

I projektet är syftet att bygga lokaler för Kantvikin koulu. I anslutning till skolbyggnaden reserveras lokaler också för ungdomstjänster. Man önskar att projektet också stöder omfattande användning av kommuninvånarna.

I behovsutredningen har man identifierat tre alternativ för genomförande av projektet:

  • totalrenovering och utvidgning av de nuvarande byggnaderna
  • totalrenovering av den nyare byggnadsdelen och ersättande av den äldre byggnadsdelen med en nybyggnad som är större än den nuvarande
  • de nuvarande byggnaderna ersätts med en nybyggnad.

Genomförbarheten av och kostnaderna för de olika alternativen samt inverkningarna av de olika alternativen på skolans funktionalitet utreds i projektplaneringsskedet. Sättet att genomföra projektet avgörs och de totala kostnaderna klarnar i samband med projektplanen.

Du kan bekanta dig närmare med behovsutredningen för Kantvikin koulu i sammanträdeshandlingarna.

Ungdomstjänsternas projektbidrag (1/2024)

Bildnings- och fritidsnämnden beviljade Kyrkslättnejdens Ungdomsförbund KNUF r.f. 3 850 euro och, Kyrkslätt Scouter r.f. 418 euro och Kirkkonummen Metsänkävijät ry 275 euro i projektbidrag till lokala ungdomsföreningar.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Klientavgifter för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2024
  • Bildnings- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för år 2023
  • Bildnings- och fritidsnämndens sammanträdespraxis, sammanträdestider och -platser hösten 2024
  • Enkäten Hälsa i skolan år 2023
  • Bildningsdirektörens aktualitetsöversikt

Ytterligare information:

Ordförande för nämnden Kari Virtanen, tfn 040 570 7873
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden