Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde 5.10. Vid sammanträdet beslutade nämnden för sin del om budgetförslaget för år 2023 och beviljade bidrag till ungdomsföreningar. 

Budgetförslaget för år 2023 och ekonomiplaneringen för åren 2024–2025 

Bildnings- och fritidsnämnden diskuterade och tog ställning till de åtgärder för balansering av ekonomin för år 2023 som kommunstyrelsen förutsätter. De tre mest betydande faktorerna som påverkar hela ekonomin inom serviceområdet för bildning och fritid år 2023 är konsekvenserna av kriget i Ukraina, ändringarna i lagstiftningen som gäller serviceområdets verksamhet och välfärdsområdesreformens konsekvenser för baskommunens uppgifter. 
  
I slutet av diskussionen beslutade nämnden för sin del om budgetförslaget för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2024–2025 för sitt ansvarsområde. Ärendet behandlas vidare i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. 

Beviljande av bidrag till ungdomsföreningar 

Bildnings- och fritidsnämnden beviljade projektbidrag för lokala ungdomsföreningars evenemang och utrustning för verksamheten till Kirkkonummen Metsänkävijät ry och Veikkolan Eräveikot ja Haltiat ry. 

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:  

  • Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården för slutet av år 2022 
  • Bildnings- och fritidsnämndens delårsöversikt år 2022 
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden 

Ytterligare information:

Ordförande för nämnden Kari Virtanen, tfn 040 570 7873 
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959 

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden