Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde torsdag 28.9 och beslutade för sin del om projektplanen för Nissnikuhuset, bildnings- och fritidstjänsternas servicenätsutredning, förslaget till budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025–2026. Nämnden föreslog i budgeten ett tilläggsanslag på 30 000 euro för ungdomstjänsternas bidrag för att möjliggöra ledd kvällsverksamhet för ungdomar.

Nämnden svarade dessutom på fullmäktigemotionen om servering av gratis frukost i gundskolorna och beslutade göra ett försök med avgiftsfri frukostservering i skolorna under den kommande vårterminen.

Godkännande av projektplanen för Nissnikuhuset

I godkännandet av projektplanen för Nissnikuhuset är det fråga om att godkänna den uppdaterade projektplanen för Nissnikun yhtenäiskoulu så att man i projektet bygger utrymmen också för biblioteks- och ungdomstjänsterna. Samtidigt dimensioneras skolans elevantal enligt de senaste befolkningsprognoserna.

Bildnings- och fritidsnämnden godkände för sin del projektplanen för Nissnikuhuset och föreslog vidare att den godkänns av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nämnden föreslog också i enlighet med förslaget kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att den godkänner projektets investeringskostnader 36 850 000 euro.

Servicenätsutredningen för bildnings- och fritidstjänsterna i Kyrkslätt

Bildnings- och fritidsnämnden beslutade anteckna servicenätsutredningen för kännedom Nämnden föreslog även kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att rekommendationerna och åtgärderna för åren 2024–2028 i utredningens sammandragsdel godkänns som grund för den fortsatta beredningen och beaktas vid uppgörandet av förslaget till budget och ekonomiplan.

Nämnden konstaterade också i enlighet med förslaget att för varje enskilt projekts del fattas investeringsbesluten och besluten om förändringar i verksamheten separat med stöd av Kyrkslätts kommuns projektdirektiv för husbyggnad. Slutligen gav nämnden som anvisning att i den fortsatta beredningen utförs förhandsbedömningen av konsekvenserna och växelverkan med intressenterna i samband med utvecklingen av servicenätet.

Dessutom gav nämnden följande anvisningar gällande den fortsatta beredningen till paragrafens punkt 2. 1) En nedläggning av Laajakallion koulu eller ändring av skolan till en enhet inom småbarnspedagogiken genomförs inte, utan man söker efter en alternativ lösning för områdets behov av småbarnspedagogik. 2) Sjökulla skola och daghem fortsätter i sina nuvarande utrymmen. Motiveringen till detta är den förväntade ökningen av antalet barn i området när Eriksgårds och Kylmälä detaljplan har slutförts.

Du kan bekanta dig med servicenätsutredningen här (på finska).

Försök med avgiftsfri frukostservering i grundskolorna – svar på fullmäktigemotion

I fullmäktigemotionen 1/2021 föreslogs att kommunen i fortsättningen erbjuder eleverna inom den grundläggande utbildningen gratis frukost i skolorna. Genom åtgärden kan man enligt motionen jämna ut socioekonomiska skillnader mellan eleverna och göra skoldagarna lugnare. I motionen föreslogs också att inverkningarna av erbjudande av gratis frukost på elevernas ork och välmående följs upp. Fullmäktigemotionen undertecknades av Irja Bergholm, Johanna Fleming, Outi Saloranta-Eriksson, Sanni Jäppinen och ersättare Nina Bogatenko.

Bildnings- och fritidsnämnden gav vid sammanträdet ett svar på fullmäktigemotion 1/2021.

Nämnden beslutade att man utför ett försök med gratis frukost i skolorna under en termin från januari 2024 till utgången av maj 2024 så att kostnaderna för frukosten ska beaktas i budgeten och att man efter försöket skilt tar ställning till en eventuell fortsättning.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var:

  • Klientavgifter för småbarnspedagogik
  • Bildnings- och fritidsnämndens delårsöversikt år 2023
  • Bildnings- och fritidsnämndens budgetförslag för år 2024 och ekonomiplanering för åren 2025–2026
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ytterligare information

Ordförande för nämnden Kari Virtanen, tfn 040 570 7873
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden