Välj en sida

Verksamhetsbidrag kan ansökas av föreningar som idkar ungdomsverksamhet i Kyrkslätts kommun och av vars medlemmar 2/3 är kyrkslättbor under 29 år. Sådana föreningar är lokala medlemsföreningar av riksomfattande ungdomsorganisation samt registrerade och oregistrerade lokala ungdomsföreningar. Av oregistrerade ungdomsföreningar förutsätts dock, att de har stadgar och att deras förvaltning, verksamhet och ekonomi är organiserad så som i en registrerad förening och att namntecknarna är myndiga. Verksamhetsbidrag beviljas för understödande av föreningens fortlöpande verksamhet. Bidrag beviljas till sådana ungdomsföreningars verksamhet som har påbörjat verksamheten senast under föregående kalenderår. Bildnings- och fritidsnämnden beslutar årligen vilken del av verksamhetsbidraget som beviljas på basis av de godkända funktionella mätetalen. 

Årsbidraget kan täcka högst 85 % av bidragstagarens av fritidssektionens godkända utgifter under året i fråga. 

Vid sidan av sökande som är berättigade till verksamhetsbidrag kan projektbidrag beviljas också till registrerade och oregistrerade Kyrkslättsföreningar och till ungas fria verksamhetsgrupper. 

Bidragsansökningarna skall göras på särskilda ansökningsblanketter och dessa, inklusive bilagor, skall tillställas före utgången av den i kungörelsen nämnda tidpunkten på adressen:
Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänster, Ervastvägen 2, postadress Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt.
Den fullständiga kungörelsen finns på Kyrkslätts kommuns websidor. 

Försenade ansökningar beaktas inte. 

Ytterligare information: Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänster (09) 296 71 

19.12.2022 Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänster

Bidragsformer och ansökningstider 

Förskott på verksamhets bidrag
kan sökas före 31.1.2023 kl. 16.00
Förening som enligt bidragsreglementet kan beviljas verksamhetsbidrag kan på ansökan beviljas förskott på verksamhetsbidraget. 

Verksamhetsbidrag                           16 151 €
kan sökas före 31.3.2023 kl. 16.00

Verksamhetsutrymmesbidrag     3 450 €
kan sökas före 31.3.2023 kl. 16.00
Till hyror och underhållskostna­der för fastighet, som sökanden själv äger eller hyr och som huvudsakligen används för ungdomsverksamhet (söks på förhand på basis av planer)

Projektbidrag                  sammanlagt 17 250 €

Projektbidrag kan sökas året om och ansökan skall lämnas till bildnings- och fritidsnämnden minst 21 dygn före evenemang eller tillställning. Bidrag utbetalas mot godtagbara verifikat eller retroaktivt enligt överenskommelse. Bidrag kan användas bara till det ändamål för vilket det har beviljats. 

Projektbidrag: Evenemang och materiel för verksamheten. Projektbidrag beviljas för sådan verksamhet som inte understöds med verksamhetsbidrag, t.ex. för läger, utflykter, projekt, utbildning, nationell och internationell verksamhet samt materiel av engångskaraktär i anslutning till verksamheten. 

Projektbidrag: Förebyggande av utslagning. Projektbidrag beviljas för projekt och evenemang som genomförs i Kyrkslätt och som är avsedda att förebygga utslagning av barn och unga.  Projektbidrag beviljas för verksamhet som är avsedd för grupper i behov av särskilt stöd.  Projekten genomförs på egen hand eller i samarbete med bildnings- och fritidsnämnden eller andra förvaltningar i kommunens ungdomsutrymmen eller andras verksamhetsutrymmen eller platser som är avsedda för ungdom. Evenemang som beviljas bidrag skall vara gratis (eller ha en skälig deltagaravgift). 

Projektbidrag: Ungas fria verksamhetsgrupper. För verksamhet i ungas fria grupper i Kyrkslätt (t.ex. för inspelningskostnader) 

Projektbidrag: Påbörjande av verksamhet (startbidrag). En ungdomsförening eller -grupp som inleder sin verksamhet kan ansöka om startbidrag för utgifter för påbörjande av verksamheten. Föreningar kan emellertid inte under samma år få både startbidrag och verksamhetsbidrag. 

Hederspris
Bildnings- och fritidsnämnden kan om den så önskar belöna en inom ungdomsarbetet meriterad Kyrkslättbo eller -organisation med hederspris.