Välj en sida

Skulle det vara kul med filmförevisningar ute på Kyrktorget? Eller roligt om det fanns en anropsbåttjänst i Porkala, bandkonserter i Veikkola och en ordentlig byfest i Masaby? Vad anser du om att kommunens gräsmattor skulle förvandlas till blomsterängar med insekthotell och parkerna skulle fyllas med fruktträd vars skörd alla skulle få njuta av? Eller om vi tillsammans skulle starta projekt för att återställa naturen på kommunens områden? 

Allt detta har genomförts i andra kommuners deltagande budgeteringsprojekt. Utöver allt roligt har man också tagit hand om invånarna: man har anställt rusmedelsarbetare som patrullerar på gatorna på fredagskvällarna, ökat antalet mentalvårdsarbetare till ungdomslokalerna, ordnat LGBTQ+-seminarier för elever i årskurserna 7–9 och delat ut simhallsbiljetter till arbetslösa. 

Också i Kyrkslätt inleds ett försök med deltagande budgetering 30.10.2023. Försöket betyder inte att deltagande budgetering skulle vara ett försök av engångsnatur, utan att vi söker ett för Kyrkslätt passligt sätt att genomföra deltagande budgetering. Vi vidareutvecklar den deltagande budgeteringen de kommande åren utgående från erfarenheterna från i år. 

Invånarna får lämna in förslag 30.10–20.11.2023 om hur de skulle vilja använda en budget på 100 000 euro. Du kan lämna idéer på en elektronisk blankett på kommunens webbplats eller i pappersform på biblioteken och kommunens servicekontor.  

Idéerna ska vara icke-diskriminerande och följa lagen, de får inte stå i strid med kommunens strategi, värden och befintliga beslut och får inte fordra kontinuerliga stora underhållskostnader. Idéerna ska vara så allmännyttiga och stärka så många Kyrkslättsbors välmående som möjligt.  

Arbetet fortsätter efter idéskedet  

Efter idéskedet bedömer en arbetsgrupp bestående av sakkunniga från kommunens olika sektorer möjligheterna att genomföra idéerna och kostnaderna för dem. Alla idéer som kan genomföras och som uppfyller kriterierna ovan, går vidare. Vi svarar på alla idéer och motiverar besluten som fattas. 

Invånarna kan 15.1–5.2.2024 rösta om vilka av de idéer som kommit vidare väljs att bli förverkligade under åren 2024 och 2025. Idéerna förverkligas enligt omröstningsordningen på följande sätt: om det inte finns tillräckligt anslag kvar, genomförs följande idé som ryms i budgeten enligt omröstningsresultatet. 

Röstningen på webben kräver stark autentisering med antingen bankkoder eller Wilma-koder. Du kan också rösta på biblioteken och kommunens servicekontor genom att fylla in en röstningsblankett i pappersform. 

Du kan bekanta dig med de inlämnade idéerna och sakkunnigarbetsgruppens bedömningar på kommunens webbplats. Vi publicerar senare information om röstningsresultaten och tidtabellen för genomförandet av idéerna. Öppenhet, transparens och informering är en viktig del av deltagande budgetering. 

Till vad behövs deltagande budgetering? 

Genom deltagande budgetering frågar kommunen sina invånare om vad de anser att skulle öka deras välmående. Möjligheten att delta i beslutsfattandet som gäller deras eget liv ökar välmåendet och delaktigheten. Deltagande budgetering är bara en form av direkt demokrati. I framtiden är avsikten att öka Kyrkslättsbornas påverkningsmöjligheter också på andra sätt.  

Det är dock inte möjligt att öka delaktigheten enbart med kommunens åtgärder: till det behövs också engagerade kommuninvånare. Det är svårt för kommunen att veta vad invånarna önskar och behöver om invånarna inte berättar det. Därför önskar kommunens arbetsgrupp för deltagande budgetering att invånarna deltar aktivt i idékläckandet och i omröstningen. 

Yhdessä – Tillsammans mot ett trevligare Kyrkslätt! 

Deltagande budgetering