Välj en sida

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt har mottagit tre begäranden om omprövning gällande beslutet om att hålla beslutet om valet av utbildningsdirektör i kraft. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 28.8.2023 beslutat bordlägga ärendena gällande de ifrågavarande begärandena om omprövning. Behandlingen av begärandena om omprövning gällande valet av utbildningsdirektör fortsätter vid kommunstyrelsens följande sammanträde.

Bakgrund

Kyrkslätts kommuns tjänst som utbildningsdirektör var lediganslagen 21.2–9.3.2023. Bildnings- och fritidsnämnden beslutade 4.4.2023 § 29 välja pedagogie magister, EMBA Astrid Kauber till uppgiften och pedagogie magister Arto Jormalainen till reserv.

Kommunstyrelsens ordförande utnyttjade sin övertagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen och beslutsfattandet i ärendet övergick till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen höll nämndens tidigare beslut i kraft. Begärandena om omprövning gäller kommunstyrelsens beslut om att hålla beslutet om valet av utbildningsdirektör i kraft.