Välj en sida

Krigstillståndet mellan Ryssland och Ukraina har väckt frågor beträffande skyddsrum, befolkningsskydd och hemmens beredskap för störningssituationer. Staten, kommunerna och de offentliga anstalterna är skyldiga att genom olika planer och förberedelser se till att deras verksamhet kan fortsätta också i undantagsförhållanden.

Befolkningsskyddet sköts med fastighetsspecifika skyddsrum

Kommunernas skyldighet att bygga nya allmänna befolkningsskydd slopades från och med 29.4.2011. Kyrkslätt har inget allmänt skyddsrum och befolkningsskyddet sköts med fastighetsspecifika skyddsrum.

Det finns oftast ett skyddsrum i samband med större husbolag eller arbetsplatser och dessa kan användas av de som bor eller arbetar i fastigheten. Det finns också skyddsrum i samband med offentliga lokaler så som skolor och daghem, där de är avsedda för fastigheternas användares behov. Kommunens skyddsrum i berget är avsett för människorna som befinner sig och rör sig på området.

Skyddsrum ligger oftast i källarvåningen, på marknivå eller är en del av en separat byggnad, så som till exempel ett uteförråd. Skyddsrum är märkta med den internationella symbolen som består av en blå triangel på orangefärgat botten. I mindre husbolag eller egnahemshus finns oftast inget skyddsrum.

Om du inte vet var ditt skyddsrum finns kan du fråga disponenten för ditt husbolag. Man söker skydd i skyddsrum först på myndigheternas order.

Vad ska jag göra om jag inte har ett skyddsrum? – I första hand söker man skydd inomhus 

I Västra Nylands område (i Kyrkslätt) finns inga allmänna skyddsrum där en invånare som inte har skyddsrum skulle kunna söka skydd. Allmänna skyddsrum som myndigheterna ansvarar för finns oftast bara i de största städerna. Byggnadernas ägare eller innehavare ansvarar för övriga skyddsrum. På landsbygden och egnahemshusområden finns det i allmänhet inga skyddsrum och därför ansvarar invånarna själva för sina skyddsåtgärder. Det finns alltså inte allmänna skyddsrumsplatser för alla invånare.

Om du inte har ett eget skyddsrum, ska du i första hand söka skydd inomhus. Vid storolyckor är det oftast tillräckligt att skydda sig inomhus och stänga av ventilationen. Ett alternativ är också att invånare som inte har skyddsrum evakueras från farozonen i situationer då det skulle vara aktuellt att använda skyddsrum. Myndigheterna beslutar och meddelar om evakuering av ett område.

Se till ditt nödförråd

Oberoende av skyddsrumsfrågan är en av kommuninvånarens viktigaste uppgifter att se till att ha ett tillräckligt nödförråd hemma. Nödförrådet medför trygghet också vid mindre störningssituationer så som till exempel elavbrott eller ifall man blir sjuk. 

I hemmet är det bra att ha ett förråd med tillräckligt med mat och dryck för tre dagar, lockförsedda kärl för förvarning av vatten, mediciner, kontanter och annat som man behöver i den egna vardagen. Det är bra att vara förberedd för till exempel långa elavbrott och störningar i vattendistributionen eller betalningstrafiken. Man använder sitt nödförråd också om man förflyttar sig till skyddsrum, eftersom invånare bland annat ska ta med sig egen mat.

Ytterligare information: 72tuntia.fi 

Ytterligare information om befolkningsskydd:
https://www.spek.fi/sv/sakerhet/brandsakerhet-och-beredskap-i-hemmet/befolkningsskydd/ 

Mera information om beredskap i hemmet: https://www.spek.fi/sv/sakerhet/brandsakerhet-och-beredskap-i-hemmet/beredskap-i-hemmet/