Välj en sida

Om spårningsarbetet

Kyrkslätts smittspårningsenhet kommer under januari–februari att vara i kontakt med alla som senast 10.1.2022 genom laboratorietest konstaterats ha fått coronavirussmitta för att bl.a. utreda hur dessa personer mår och eventuellt behov av isoleringsbeslut och eventuella karantäner. Från och med 11.1 görs coronaspårning stegvis endast i enheter för hälsovård, på vårdanstalter och på boendeenheter.

De som fått ett positivt PCR-coronatestresultat

Spårningsenheten strävar efter att vara i kontakt med alla över 60 år som genom laboratorietest konstaterats vara smittade av coronaviruset. Om du hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom och du är under 60 år, lämna en kontaktbegäran per e-post tartuntatautihoitaja@kirkkonummi.fi. Gravida coronapositiva ska kontakta sin rådgivningsbyrå på vardagar.

Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom

Om du behöver ett isoleringsbeslut och du bär coronavirussmitta som konstaterats genom officiellt laboratorietest, skicka ett meddelande med dina kontaktuppgifter till tartuntatautihoitaja@kirkkonummi.fi Skriv som rubrik Behov av isoleringsbeslut. Smittspårningsenheten är i kontakt med dig.

Om du får ett positivt resultat med coronahemtest

För närvarande uppmanas de som fått ett positivt testresultat (hemtest eller laboratorietest) att vara i isolering eller i karantänsliknande förhållanden i 10 dygn. Vid behov söks sjukledighet enligt arbetsplatsens normala sjukledighetspraxis. De som på basis av hemtest stannar i frivillig isolering får inget beslut om isolering.

Om du får ett positivt coronatestresultat, isolera dig från andra människor

Anvisningar för egenbehandling av coronavirussjukdomen finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Om du mår dåligt, sök dig vid behov till hälsovården för bedömning

Om dina symtom är svåra och du önskar hälsovårdens bedömning, ring till hälsostationens återuppringningsnummer tfn 09 29683401 må–to kl. 8–15.30 och fr 8–15. Övriga tider, ring jourhjälpen 116 117. I livshotande situationer, ring 112. 

Om du har ett tillstånd som utsätter dig för trombos, ring hälsostationen

Till coronavirusinfektionen hör en lite förhöjd risk att få tromboser. En del av de insjuknade har nytta av en medicinering som förebygger tromboser. Medicinen injiceras och fås hos hälsostationen.

Om du har lindriga symtom och är feberfri finns det i allmänhet inget behov av medicinering mot tromboser.

Om du har feber (> 37,5 °C), hosta eller andnöd, är gravid eller på grund av sjukdom hela tiden måste vara i sängläge, läs listan över riskfaktorer nedan. Om du har riskfaktorer som nämns på listan, ring till hälsostationens återuppringningsnummer tfn 09 29683401 må–to kl. 8–15.30 och fr 8–15. 

Riskfaktorer för trombos

Anvisningar för exponeringsfall

Om det finns en coronapositiv person i familjen eller om du vet att du är exponerad för coronaviruset (t.ex. i skolan, i småbarnspedagogiken, på arbetsplatsen, hos en bekant mm.):

–         är det särskilt viktigt att iaktta god handhygien, använda munskydd

–         undvika kontakter i minst fem dagar

–         om du har möjlighet, arbeta på distans/undvik kontakter 

–         om möjligt, gör ett hemcoronatest (3–4 och 6 dygn efter exponeringen)

–         Om du får symtom, stanna hemma. 

Familjemedlemmar eller andra exponerade sätts inte längre i officiell karantän bortsett från vissa undantag (t.ex. hälsovårdspersonal, de som bor i riskgruppers boendeenheter osv.) Då kontaktar smittspårningen dig.

När ska du söka dig till coronatest (PCR)

Du ska söka dig till test bara om du har symtom som tyder på coronavirussjukdom och du

–          hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom

–          är gravid

–          varken har fått coronavirusvaccin eller varit insjuknad i en coronavirussjukdom

–          är yrkesperson inom social- och hälsovården och är i omedelbart klient- och patientarbete

–          arbetar inom omsorgs- eller handikapptjänster

–          en yrkesperson inom hälsovård har hänvisat dig till test