Välj en sida

Kommunens områden får inte tas till eget bruk utan vederbörligt tillstånd, och det är inte tillåtet för fastigheter att utvidgas ut på kommunens område, på gator, i parker eller i skogar.

Man får inte fälla träd i kommunens skogar.

Om du inte vet var gränserna till din fastighet går, kan du beställa gränsvisning av Tomt- och geoinformationstjänsterna: https://www.kyrkslatt.fi/terrangmatning

Följande får inte placeras eller göras på kommunens område:

• man får inte anlägga gräsmattor och planteringsområden eller placera trädgårdsavfall och annat avfall, möbler och konstruktioner

Tillstånd för alla arbeten och andra åtgärder som utförs på allmänna områden som förvaltas av Kyrkslätts kommun, samt för konstruktioner som placeras på områden som ägs av kommunen, ska sökas på förhand via tjänsten www.lupapiste.fi.

Tillståndspliktiga åtgärder är bl.a. följande åtgärder:

• byggnads- och reparationsarbeten på fastigheten, om byggplatsen avgränsas så att den omfattar en del av gatan eller det allmänna området.

• placering av kommunalteknik på allmänna områden, såsom vattenförsörjning, datakommunikation, elektricitet, fjärrvärme o. dyl. konstruktioner.

• byggande av fastigheters vattenlednings-, el-, fjärrvärme- och avloppsanslutningar.

• byggnadsställningar som reses på gatan eller på gatuområdet.

• lyftningar från gatan (anmälan elektroniskt på kunnossapito@kirkkonummi.fi 3 dygn i förväg)

• lagring av byggnadsmaterial och placering av växelflak på gatan eller annat allmänt område.

• placering av byggbaracker på gatan eller annat allmänt område.

• gatutillstånd ska sökas om tomtanslutningen inte har byggts färdigt i samband med gatubyggandet eller man blir tvungen att ändra dess läge eller struktur

 Man kan också söka tillstånd som bilaga till bygglov.

• sopskjul måste placeras delvis på kommunens gatuområde.

• tomstaket, gårdsstenläggning osv. måste delvis placeras på gatuområdet/mark som ägs av kommunen.

Ytterligare information

Mer information om gator och vägar finns på kommunens webbplats: https://www.kyrkslatt.fi/gator-och-vagar

På webbplatsen finns också mycket information om kommunens grönområden och skötsel av dem: https://www.kyrkslatt.fi/gronomraden

Också information om kommunens skogar finns på kommunens webbplats: https://www.kyrkslatt.fi/kommunens-skogar

Med vänlig hälsning,

Underhållschefen inom kommunaltekniken

Annika Selart