Välj en sida

Vi vill påminna invånarna om vad som ingår i allemansrätten på kommun- eller privatägda markområden. Exempelvis på webbplatsen utinaturen.fi finns tydliga anvisningar för vad som ingår i allemansrätten samt annan intressant information om att röra sig ute i naturen.

Med allemansrätten förstås var och ens rätt att vistas i naturen oberoende av vem som äger eller förvaltar området ifråga. Vistelse i naturen inom de gränser allemansrätten fastställer, kräver alltså inte markägarens tillstånd, och det kostar heller ingenting.

Då man utnyttjar allemansrätten får man inte skada eller störa markägaren, markanvändningen eller naturen.

Med allemansrätten får du

–          röra dig till fots, åka skidor och cykla i naturen

–          rida utan att skada terrängen

–          tillfälligt vistas och övernatta på sådana områden där det är tillåtet att röra sig

–          plocka vilda bär, svampar och icke-fridlysta växter

–          idka båtliv, meta och pilka (mete och pilkfiske är förbjudet på vissa områden, begränsningarna kan ses på adressen kalastusrajoitus.fi).

 

Med allemansrätten får du inte

 

–          orsaka olägenheter för markägarens markanvändning, röra dig på gårdsplaner, planteringar och odlade åkrar

–          fälla eller skada levande träd

–          ta torra eller kullfallna träd för att exempelvis använda som ved eller ta mossor, lavar, jordmaterial

–          göra upp öppen eld

–          störa hemfriden exempelvis genom att slå läger alltför nära en bostad eller genom att föra oväsen

–          köra ett motorfordon i terrängen eller skräpa ned i naturen

–          störa eller skada djur och deras bon

–          fiska och jaga utan tillstånd

–          låta hunden springa utan koppel på annans mark, allmän badstrand, idrottsanläggning, motionsslinga eller lekplats

Mer information om de strängare bestämmelserna på naturskyddsområden finns på följande webbplatser:

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Natur/Allemansratten och https://www.utinaturen.fi/allemansratten

 Dessa har också använts som källor för detta meddelande.