Välj en sida

Nämnderna inom serviceområdet för bildning samlades onsdagen den 17 april för en gemensam strategi- och budgetkväll för att diskutera den nya kommunstrategin som godkändes i mars samt grunden för budgetberedningen för år 2025. Samtidigt blickade man framåt till år 2030, då man i Kyrkslätt firar ortens 700-årsjubileum.

Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen berättade om vilka praktiska steg som kommer att tas inom serviceområdet för bildning under de kommande åren – hur man inom bildningen främjar Kyrkslätts mål att vara en gemenskaplig och levande, växande och hållbar samt kunnig och lärande kommun.

”Jag är inspirerad av att vi snart tillsammans kommer att fira Kyrkslätts kommuns 700-åriga historia, nutid och framtid”, berättade Ikonen.

”Betydelsen av bildningstjänster som möjliggör en god livskvalitet och kontinuerligt lärande för varje kommuninvånare är mycket viktig. Högkvalitativa bildningstjänster bidrar också till kommunens livskraft.”

Under kvällens inledande presentationer lyftes även fram aktuella fenomen, åtgärder och framtidsutsikter inom fritidstjänsterna, småbarnspedagogiken och undervisningstjänsterna samt förändringar som påverkar verksamhetens ekonomi.

Nämndernas medlemmar diskuterade livligt bildningstjänsternas utsikter ur beslutsfattarnas perspektiv.

Vilka av kvällens teman lyfte nämndernas ordförande fram?

Linda Basilier, ordförande för svenska nämnden för fostran och utbildning, tackade för kvällens utbyte och lyfte fram hur viktigt det är att man i Kyrkslätt vågar göra investeringar och modigt planera framtiden.

”Vi vågar fatta beslut, vilket är fint. Naturligtvis påverkar ändå det allmänna ekonomiska läget oss också”, fortsätter hon.

Bildnings- och fritidsnämndens ordförande Kari Virtanen talade å sin sida om det fina arbetet som görs inom kommunens tjänster för att främja barn och ungas välmående.

”Vi beslutsfattare ska kunna understöda detta arbete”, sade han.

Virtanen gläds också över att gymnasiecampuset framskrider och enligt honom är kulturtjänsternas synlighet i den kommande byggnaden särskilt glädjande.

Virtanen lyfte också fram kommunens skolinvesteringar och den stora möjligheten att de lockar nya invånare till Kyrkslätt.

Tuovi Ronkainen, ordförande för finska nämnden för fostran och utbildning, påminde om att bildning inte bara handlar om den bildning som man får i skolan, utan också om bildningen av hjärtat som är mycket viktig. Ronkainen lyfte även fram de många bra reformer som exempelvis genomförts inom undervisningstjänsterna under den pågående mandatperioden.

”Under följande mandatperiod kommer vi att slutföra hela tre skolprojekt och därtill framskrider också projektet Kantvikin koulu”, fortsatte Ronkainen.

Avslutningsvis talade Ronkainen om naturen och dess betydelse för välmåendet.

”Jag anser att det är avgörande att man börjar skapa en relation till naturen redan i tidig barndom, så att förhållandet till naturen blir djupare. Ett utmärkt exempel på detta är kåta-verksamheten inom småbarnspedagogiken”, avslutar hon.