Välj en sida

Vintern närmar sig och gatuunderhållet är redo. Man kommer att sköta gatorna i enlighet med underhållsklassificeringen och ser till att gatuområdena hålls trygga och säkra för kommuninvånarna.

Olika instanser ansvarar för underhållet av vägarna i Kyrkslätt. Kyrkslätts kommun svarar för underhållet av gator, torg och gång- och cykelvägar på kommunens vägavsnitt. NTM-centralen svarar för underhållet på motorvägar och ringvägar och på landsvägar och deras gång- och cykelvägar. För väghållningen av de enskilda vägarna svarar fastighetsägarna som fått vägrätt, dvs. vägdelägarna eller väglaget. Kommunen sköter de enskilda vägar om vars skötsel det har ingåtts ett skilt avtal. Du kan lätt kontrollera vem som har underhållsansvaret antingen i kommunens karttjänst.

Vinterunderhållsperioden för entreprenaderna för skötsel av områden samt vinterunderhållsentreprenaderna på Kyrkslätts kommuns kommunaltekniska tjänsters ansvar började i oktober. I fråga om vinterunderhåll använder sig Kyrkslätts kommun av totalentreprenader där entreprenörerna ansvarar för arbetenas arbetsledningsskyldigheter och fungerar i entreprenaden som huvudprojekterare. Betalningsgrund är totalpriset, som inkluderar allt avtalat arbete, dvs. arbetena som behövs för att åstadkomma vinterunderhållet på gatorna enligt de av kommunen fastslagna underhållsklassificeringarna. Närmare information om underhållsklassificeringarna finns på kommunens webbplats https://kyrkslatt.fi/vinterunderhall/

Inom väghållningen fördelas ansvaret mellan fastigheterna och kommunen. Tomtens ägare eller besittare är skyldig att se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas och sköta infarten till tomten. Ansvarsfördelningen finns inskriven i gatuunderhållslagen (lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden 4 §). Plats för snön ska reserveras på den egna tomten

Snömassan som ska plogas måste få plats någonstans. Bostads- och tomtgatorna är smala och det finns inte tillräckligt med snöutrymme. Borttransport av snö utförs när de övriga, mer brådskande vinterunderhållsarbetena har utförts. På en vinter med mycket snö blir bostads- och tomtgatorna smalare överallt, framför allt på gamla bostads- och tomtgator eller på alla de gator som omfattas av kommunens underhåll och som inte har byggts enligt detaljplanen. Snöutrymmena utnyttjas jämnt, på så sätt undviker man onödig närflyttning av snö.

Fordon som parkerats fel på trottoarer och områden med parkeringsförbud stör och fördröjer underhållet av gatorna. Man kan inte sanda trottoarerna ordentligt om gång- och cykelleden är full av parkerade bilar. Det är också svårt att ploga snön på gatorna på grund av felparkerade bilar. Det lönar sig alltså att vara uppmärksam när man parkerar sin bil. Om ett märke med flyttningsuppmaning har lagts upp på gatuavsnittet, är det skäl att följa det. Annars är bilens ägare eller innehavare tvungen att betala en flyttningsavgift för flyttning av bilen.

Du kan lämna respons på gatuunderhållet via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084

Vår uppgift är att betjäna kommuninvånarna!

Med samarbetshälsningar,

Annika Selart

Underhållschef