Välj en sida

Kommunerna i Västra Nyland, Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis, vill tillsammans främja ett gott tillstånd i Östersjöns samt naturens diversitet. Skyddet av Östersjön har redan länge legat i centrum för det finländska naturskyddsarbetet. Då det gäller att förbättra tillståndet i kustvattnen i Östersjön bör man rikta och vidga blickarna mot restaureringsarbetet i tillrinningsområdena. Från tillrinningsområdena och källvattendragen rinner belastningen via åarna för att slutligen hamna i Östersjöns kustvatten.

Tillståndet i kustvattnet i Västra Nyland är det sämsta i hela Finska vikens kustvatten och massförekomster av alger förekommer årligen. Tillståndet i havet och kustvattnen kan inte förbättras med de nuvarande insatserna. Kustvattnens belastning härstammar huvudsakligen från den diffusa belastningen i tillrinningsområdena, speciellt då från jord- och skogsbruket. Klimatförändringen utgör ytterligare ett hot för att belastningen skall öka.    

Genom att minska näringsbelastningen i de åar, som utmynnar i havet, uppnår man betydande nytta med tanke på hela Östersjön. Ett skyddande av Östersjön, som startar från restaurering av källvattendragen, innebär ett effektivt restaurerande av tillrinningsområdena och som ett resultat av detta blir kustvattnen renare – enligt principen en å och en havsvik i taget.

Ett starkt samarbete mellan kommunerna och övriga aktörer är en förutsättning för att restaureringsarbetet skall lyckas. Det regionala samarbetet och det stora kunnandet gällande skyddsarbetet i Västra Nyland utgör ett modellexempel. I Västra Nyland har man redan länge utfört framgångsrikt skyddsarbete inom tillrinningsområdena och man har inom området ett starkt lokalt stöd för det här arbetet. Kommunerna i Västra Nyland har tillsammans med Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) förverkligat samt förverkligar flera restaureringsprojekt, vilkas målsättning är, att säkerställa rena och livskraftiga närvattendrag för den lokala befolkningens, turisternas och företagens behov. Man satsar som egenfinansiering över en miljon euro på de gemensamma vattenskydds- och restaureringsåtgärderna. Mot den egna finansieringen ansöker man motfinansiering från olika finansieringskällor. Finansieringen av de gemensamma restaureringsåtgärderna har huvudsakligen samlats med hjälp av långsiktiga vattendragsvisionsfinansieringsavtal. Även områdets företag, fiskeriområden och lokala föreningar deltar i finansieringen. Dessutom satsar kommunerna själva på vattenskyddet såväl via projekten som på annat sätt.  

Säkerställandet av naturens diversitet och skyddet av vår värdefulla natur är självklara orsaker för att stöda vattenskyddet såväl då det gäller kustvattnen som källvattendragen. Vattenskyddet och rena vatten har betydelse även i ett bredare perspektiv såväl regionalekonomiskt, som för turismen, fisket samt människornas välmående. En ren natur och rent vatten är en konkurrensfördel för Finland i många avseenden.

Vattenskyddet har även kopplingar till anpassningen till klimatförändringen och kolbindningen genom exempelvis dagvattenkonstruktioner, fördröjning och lagring av vatten samt återställande av myrområden.

Mer information: https://www.luvy.fi/sv/vastra-nylands-kommuner-framjar-aktivt-skyddet-av-ostersjon/