Välj en sida

Den här veckan utlovas regn, slask och köldgrader. Gatuunderhållet är redo och halkbekämpning utförs på gång- och cykelvägarna redan delvis i förhand.

Gatorna kan ändå ställvis vara hala, så det lönar sig att förse sig med ordentlig utrustning så som halksäkra skor.

Gatorna sköts i ordningsföljden enligt underhållsklassificeringarna. Du får mer detaljerade uppgifter om skötselklassificeringen på https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall

Kommunen ansvarar inte för underhållet av gång- och cykelvägar och parkeringsområden som finns på tomter. Ansvaret för skötseln av dessa hör i sin helhet till bostadsaktiebolagen och fastigheternas ägare.

Underhållstjänsterna svarar för att kommunens dagvattensystem fungerar, så kontakta oss i ärenden som gäller underhållet av det.

TA KONTAKT:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi