Välj en sida

I Kyrkslätts kommun utför man planmässigt klimatarbete, vars mål och åtgärder har inskrivits i Åtgärdsplanen för hållbar energi och ett hållbart klimat (SECAP). Man följer årligen med hur kommunens klimatarbete framskrider i rapporten Situationsbilden för klimatarbetet. Den första uppföljningsrapporten kan nu läsas här.

Kyrkslätts klimatarbete baserar sig på Hinku-kommunernas (Kolneutrala kommuner) mål att minska utsläppen på kommunens område med 80 procent fram till år 2030. År 2020 hade man nått ca hälften av Kyrkslätts mål för minskning av utsläppen, då de totala utsläppen var 139,5 kiloton koldioxidekvivalenter. Vägtrafiken var den största utsläppssektorn följt av uppvärmningen av byggnader. Ytterligare information om kommunens utsläppsuppgifter finns i den här nyheten.

Regelbunden uppföljning av klimatarbetet främjar uppnåendet av målen för minskning av utsläppen, informationsbaserat beslutsfattande samt öppenhet inom kommunens klimatarbete. Framför allt är syftet med uppföljningen att skapa en bild av var man befinner sig med klimatarbetet i Kyrkslätt. Av de 31 åtgärder som definierats i SECAP-planen har största delen inletts t.o.m. år 2021. Två åtgärder har blivit klara, tre har fördröjts och tre har inte påbörjats.

Klimatåtgärderna har framskridit raskt bland annat inom serviceområdet för bildning och fritid, där alla enheterna inom småbarnspedagogiken deltar i programmet Grön flagg som stöder miljöfostran. Inom planläggningen har man börjat granska planprojektens klimatkonsekvenser och utvecklat klimatkommunikationen och koordineringen av klimatarbetet inom ramen för det gemensamma klimatprojektet med Vichtis kommun vilket finansieras av miljöministeriet.

Kommunorganisationens mest betydande utsläpp uppkommer vid uppvärmningen av kommunens fastigheter. Kommunen har fortfarande fastigheter som värms med olja och gas, men man strävar efter att avstå från oljeuppvärmning i enlighet med nationella mål och Kyrkslätts Hinku-mål. Genom att förbättra energieffektiviteten och minska beroendet av fossila bränslen minskar man både utsläppen och uppvärmningskostnaderna. År 2021 genomfördes ett energieffektivitetsprojekt. Bland annat bristfälliga resurser.

Uppföljningsrapporten har delgetts kommunstyrelsen (6.6.2022) och kommunfullmäktige (20.6.2022), och den har nu publicerats på Kyrkslätts Hinku-sida. Följande uppföljningsrapport görs i början av år 2023.