Välj en sida

Under perioden 12–26.5 efterfrågades respons på motionshandledningstjänsterna, och simhallens allmänna kundenkät genomfördes 29.5–11.6. Båda enkäterna kunde besvaras på en elektronisk blankett eller på en pappersblankett i simhallen. Motionshandledningstjänsternas enkät fick sammanlagt 123 svar och den senare genomförda kundenkäten sammanlagt 208 svar. Syftet med enkäterna var att kartlägga användarnas erfarenheter av simhallen och kundernas erfarenheter av motionshandledningstjänsterna. Vi kommer att utnyttja resultaten när vi utvecklar simhalls- och motionshandledningstjänsterna.

Vitsorden i resultaten är på skalan 1–5 (svag – utmärkt eller helt av annan åsikt – helt av samma åsikt).

Motionshandledningstjänsternas responsenkät

Största delen av kunderna (94 %) har kommit in i den grupp som de önskat, men nästan hälften av kunderna (41 %) önskade också nya grupper. De största önskemålen var nya gymgrupper och en vattentrampolingrupp på vardagskväll.

Allmänna frågor om motionshandledning

Är du nöjd med kvaliteten på ledd motion? – 4,5

Motsvarar beskrivningarna enligt dig timmarnas innehåll? – 4,2

Är utbudet av ledd motion tillräckligt mångsidigt? – 4,3

Motsvarar beskrivningarna enligt dig timmarnas innehåll? – 4,4

Utifrån resultaten kan vi konstatera att de som svarat anser att motionshandledningstjänsterna är på en mycket god nivå. På de öppna frågorna fick vi också rikligt med svar, och trots de positiva resultaten strävar vi fortfarande efter att förbättra vår verksamhet och svara på kundernas önskemål. Vi kan naturligtvis inte förverkliga alla önskemål på en gång, men redan nu vet vi att det kommer flera gymgrupper från och med hösten och mycket önskad vattentrampolingympa på torsdagskvällar. Från och med hösten har vi dessutom andra nya grupper för att så många som möjligt ska kunna komma med i vår verksamhet.

Anmälan till grupperna hösten 2023 börjar onsdag 16.8.2023 kl. 9.00. Man kan bekanta sig med ungdoms- och idrottstjänsternas samt medborgarinstitutes kursutbud perioden 2023–2024 tisdag 15.8 på fritidstjänsternas evenemang Prova på: Motion!, som ordnas i simhallen. Välkommen att testa och motionera!

Simhallens kundenkät

Majoriteten av dem som svarade på enkäten bor i Kyrkslätt (93 %) och använder simhallstjänster minst en gång i veckan (60 %). Flest svar kom från åldersgruppen 41–50-åringar (34 %).

Allmänna frågor om simhallstjänsterna

Öppettider: 4,3

Kundbetjäningens kvalitet: 4,1

Prydlighet: 4,1

Simhallens säkerhet och underhåll

Simhallsbesök anses allmänt som mycket trygga (4,5), och hotfulla situationer har upplevts bara i liten grad (1,6). Vid problem har man lätt fått hjälp av personalen (4,0). Enligt de svarande tar man bra hand om simhallsfastigheten (4,0), och anvisningarna och reglerna är tillräckliga både på plats i simhallen och på simhallens webbsidor (4,0).

Simhallstjänsternas kvalitet och funktion

Allmänt vitsord för simhallstjänsterna: 4,1

Simövervakning: 4,2

Virtuell vattengympa: 4,5

Självständig användning av simhallen – bassängerna: 4,2

Självständig användning av simhallen – övriga idrottsutrymmen: 3,7

Biljettförsäljning: 4,3

Simhallens evenemang, ledda grupper och kommunikation

Enligt dem som svarat är utbudet på ledda motionsgrupper på god nivå (3,5), och bland utbudet hittar man också lätt en lämplig grupp (3,6). Ändå önskade 48 procent av dem som svarat nya innehåll i de ledda grupperna. Vid planeringen har vi redan reagerat på detta bland annat med de redan tidigare nämnda nya gymgrupperna och vattentrampolingruppen på vardagskväll. När det gäller frågan om antalet evenemang i simhallen anser 25 procent av dem som svarat att antalet evenemang är lämpligt, men av svaren framgick också att det också skulle finnas efterfrågan för ytterligare evenemang. Simhallens kommunikation fick också ett positivt vitsord (3,5), och de som svarat får i huvudsak bäst information om simhallstjänsterna på kommunens webbplats och på Facebook. Samma kommunikationskanaler upplevs också som mest tilltalande.

På de öppna frågorna inkom det rikligt med svar. De som svarade kunde bland annat önska innehåll i evenemang, föreslå nya ledda motionsgrupper, ge utvecklingsförslag om simhallstjänsterna och skicka hälsningar och utvecklingsidéer till personalen. Svaren på kundenkäten behandlas av Kyrkslätts simhalls personal, och vi strävar efter förbättra tjänsterna ytterligare enligt kundernas önskemål.

Ett stort tack till alla som svarat, Kyrkslätts simhalls personal önskar alla kunder en glad sommar!

Simhallens årsservice genomförs under perioden 26.6–6.8 och då är simhallen stängd. Före midsommar betjänar simhallen med normala öppettider ända till dagen före midsommarafton 22.6 kl. 15.

 

Fritidstjänster / Ungdoms- och idrottstjänster

 

Mer information om enkäterna:

nuorisojaliikunta@kirkkonummi.fi

Kyrkslätts simhallen:

https://www.kyrkslatt.fi/simhall