Välj en sida

Nämnden för lokaltjänster sammanträdde 2.11. Nämnden fick översikten av ekonomi och verksamhet för kännedom och behandlade eventuella åtgärder för energibesparing i kommunens verksamhetslokaler.

Kyrkslätts kommun deltar i kampanjen Snäppet svalare och har i och med den förbundit sig till att kartlägga energisparobjekt i kommunens verksamheter. För tillfället pågår planeringen av åtgärder för att spara energi och planeringen av beredskapen för eventuella elavbrott under vintern. Vart och ett serviceområde deltar i planeringsarbetet för egen del. 

Fastigheternas energiförbrukning inverkar på uppvärmningen av fastigheterna, deras ventilation och belysning samt varmvatten och el som enheterna använder i sin verksamhet.  I slutet av september genomfördes en enkät med vilken man kartlade hur användarna av kommunens lokaler ser på energisparåtgärder i verksamhetslokalerna.  Resultaten i enkäten har beaktats i planeringen av energisparåtgärder.

Nämnden för lokaltjänster beslutade att i kommunens verksamhetslokaler genomförs följande åtgärder för att spara energi:

  • Temperaturen sänks i enlighet med bestämmelserna till ungefär 20 grader i verksamhetslokaler som upprätthålls av kommunen och där det tekniskt och med tanke på verksamheten är möjligt.
  • I övriga lokaler än vistelserum, så som lager, sänks temperaturen till minst 18 grader i de objekt där det är tekniskt möjligt.
  • Inomhusbelysningen och gårdsbelysningen optimeras utgående från den respons som erhållits av användarna och kommuninvånarna.
  • Driftstiderna för ventilationen i fastigheterna optimeras med hänsyn till fastighetens användningsgrad och särdrag.
  • I byggnader som står tomma och som kommunen ska sälja, justeras uppvärmningen och ventilationen till den miniminivå som byggnadens tekniska skick förutsätter. I tomma byggnader som man beslutat riva, är både uppvärmningen och ventilationen avstängda.
  • Vid behov kan man också vidta andra praktiska åtgärder för att spara energi utan separata beslut.

Användarnas och kommuninvånarnas eventuella respons gällande åtgärderna följs aktivt upp och vid behov görs ändringar i justeringarna.

 

Föredragningslista

 

Ytterligare information:

Nämndens ordförande Noora Piili
Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen