Välj en sida

Tillgång till vatten under elavbrott

Vid ett kortvarigt elavbrott fungerar vattendistributionen i Kyrkslätts vattens nät som normalt. Vattnet kan ändå rinna ur kranen med mindre tryck. 
På vissa högre ställen där man använder en lokal tryckökningspump eller på de översta våningarna i flervåningshus kan man ändå snabbt märka att vattentrycket försvagas.

 

Vattenkvaliteten under och efter elavbrott

Ett elavbrott påverkar inte vattnets kvalitet. Det är tryggt att dricka vattenledningsvatten under elavbrottet, om inte vattnets färg eller lukt avviker från det normala. Om det i vattnet förekommer färg som avviker som det normala beror det i allmänhet på den bottenfällning som förändringen i vattenföringen lösgjort. Problemet försvinner genom att man låter vattnet rinna efter elavbrottet tills dess kvalitet är normalt. 

I alla hushåll är det bra att ha rent dricksvatten i nödförråd för några dagars behov, 6–10 l/person. Dessutom är det bra att ha rena hinkar med lock eller dunkar för vattentransport och -förvaring. Det är också viktigt att de som är beroende av egen brunn förbereder sig.

 

Kanalisering under elavbrott

Under ett elavbrott fungerar kanaliseringen delvis. Man behöver också pumpar för att överföra avloppsvattnet till reningsverket. På de viktigaste pumpverken kan man använda reservkraft, men under elavbrott kan man vara tvungen att leda vatten som överströmning ut i terrängen eller vattendragen.

För att avloppsnätets kapacitet inte ska överskridas vid elavbrott och för att det inte ska leda till överströmning av avloppsvatten är det viktigt att minimera vattenkonsumtionen under elavbrottet, även om vattenleveransen fortsätter.

Det är skäl att undvika dusch, bad och vid behov spolning av toaletten under elavbrottet. Man kan tappa vatten i ett större kärl för tvätt och ta därifrån en nödvändig mängd vatten med en skopa.

Också fastighetsinnehavare ska förbereda sig för elavbrott

På fastigheter med egen tryckökningspump är vattentrycket under ett elavbrott lägre än normalt på de översta våningarna.

Det är skäl att före elavbrottet kontrollera och säkerställa att eventuella anordningar som förhindrar översvämning på fastigheten fungerar. Om man måste pumpa avloppsvattnet från fastigheten till avloppsnätet orsakar ledandet av vattnet till fastighetens avlopp snabbt en översvämning av avloppet på fastigheten, om pumpen inte är försedd med reservkraft.

Även om det kalla vattenledningsvattnet är av bra kvalitet ska de fastigheter som strävar efter att spara energi se till att temperaturen i systemen för varmt bruksvatten inte sänks för mycket varvid gynnsamma förhållanden för tillväxt för legionellabakterier kan uppstå.

Man förebygger tillväxt av legionellabakterier genom att se till att varmvattnets temperatur är minst 55 °C i varmvattensystemet. Mer information om bekämpning av legionella på THL:s webbplats: https://thl.fi/sv/web/miljohalsa/vatten/legionellabakterier-i-vattensystemen/bekampning-av-legionellans-tillvaxt-och-olagenheter

Under köldperioden kan vattenledningarna och -mätarna frysa, om de är i ett utrymme där temperaturen kan gå ner till noll. Det bästa sättet att förebygga frysning är att isolera vattenrören väl och hålla vattenmätarutrymmet varmt.

  

Gör så här vid elavbrott:

  • Undvik vattenförbrukning, så som dusch, bad, diskning och tvätt.
  • Det är också skäl att undvika att spola toaletten.
  • Tappa inte vatten i avloppet. Använd till exempel en hink under kranen, om du måste tappa vatten ur kranen.

Läs mer:

 

Störningsmeddelanden till egen mobiltelefon
Du kan beställa Kyrkslätts Vattens störningsmeddelanden till din mobiltelefon eller se situationen på situationskartan på Internet. Läs mer https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-vatten