Välj en sida

Kyrkslätts kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 22.5 bokslutet för år 2022 samt antecknade personalberättelsen och utvärderingsberättelsen för år 2022 för kännedom. Fullmäktige behandlade också bland annat kommunens utlåtande om utkastet till MBT 2023-planen.  

Kommunfullmäktige godkände bokslutet för år 2022. Räkenskapsperiodens överskott var 12,7 miljoner euro. Det positiva resultatet berodde på vinsten från försäljningen av välfärdscentralen. Utan affären hade resultatet visat ett litet underskott och motsvarat budgeten. Verksamhetsbidraget steg med nästan 8 procent, men också skatteintäkterna ökade med 7,3 % jämfört med föregående år. 

Kommunfullmäktige antecknade också personalberättelsen samt utvärderingsberättelsen för år 2022 för kännedom. Angående utvärderingsberättelsen beslutade fullmäktige att begära en utredning enligt kommunallagen av kommunstyrelsen om åtgärder som föranleds av utvärderingsberättelsen. Bemötandena ska föreläggas fullmäktige för behandling före utgången av september 2023, före behandlingen av det kommande årets budget.  

Övriga ärenden som behandlades vid sammanträdet var: 

  • Kyrkslätts kommuns utlåtande om utkastet till Helsingforsregionens MBT 2023-plan 
  • Den allmänna förvaltningens och kommunens övriga organs dispositionsplaner i anslutning till budgeten för år 2023 
  • Begäran om tilläggsanslag för samhällstekniska nämndens projekt ”övriga utgifter med lång verkningstid” i budgetens investeringsdel 
  • Svar på fullmäktigemotion 13/2021: Anställning av en intern revisor till kommunen