Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde tisdag 28.11 och behandlade bland annat resultaten av kundenkäten inom svensk småbarnspedagogik. Vid sammanträdet presenterades även pågående projekt med extern finansiering inom den svenska småbarnspedagogiken samt inom den svenska utbildningen i Kyrkslätt.

Den svenska småbarnspedagogikens kunder nöjda med servicen

Den elektroniska kundenkäten inom Kyrkslätts småbarnspedagogik genomfördes i oktober 2023 för familjer som deltar i kommunal och privat småbarnspedagogik samt i invånarparksverksamheten. Förfrågan utfördes tillsammans med den finskspråkiga småbarnspedagogiken och kunde besvaras både på svenska och finska för båda språkgruppernas del. Dessutom kunde förfrågan besvaras på engelska för första gången.

De vårdnadshavarna som svarade på enkäten var i allmänhet nöjda med småbarnspedagogiken. Medeltalet för det allmänna vitsordet för den svenskspråkiga småbarnpedagogiken var 4,6 på skalan 0–5. Det som vårdnadshavarna nämnde som positivt var personalen, verksamheten och samarbetet.

Enkäten besvarades av allt som allt 757 personer, vilket är färre än år 2022, då enkäten besvarades av 983 personer. Av dessa svar hösten 2023 var 155 svar riktade till den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, varav 121 svar till den kommunala och 34 svar till den privata småbarnspedagogiken.

Mer detaljerade uppgifter om resultaten finns i sammanträdeshandlingarna.

Nämnden antecknade resultaten av kundenkäten inom den svenska småbarnspedagogiken hösten 2023 för kännedom.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat

  • Pågående projekt med extern finansiering inom den svenska småbarnspedagogiken
  • Pågående projekt med extern finansiering inom den svenska utbildningen i Kyrkslätt
  • Barnantal inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen 30.9.2023
  • Uppdatering av morgon- och eftermiddagsverksamhetens verksamhetsplan i Kyrkslätt
  • Principerna för antagning av elever till idrottslinjen fr.o.m 1.1.2024
  • Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ytterligare information

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959 

Sammanträdeshandlingar

Svenska nämnden för fostran och utbildning