Välj en sida

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt har vid sitt sammanträde 11.9.2023 beslutat välja pedagogie magister Eeva-Kaisa Ikonen till tjänsten som kommunens bildningsdirektör. Ikonen har skött uppgiften sedan år 2021.

I och med att Helsingfors förvaltningsdomstol i juni i år upphävde kommunstyrelsens beslut från år 2021 gällande valet av direktör för bildningsväsendet har ärendet tagits på nytt till behandling i kommunstyrelsen.

Man kontaktade de kandidater som år 2021 framskred till den andra intervjuomgången och till lämplighetstesten för att fråga om de ännu var intresserade av bildningsdirektörstjänsten. På basis av svaren genomfördes tjänstevalet på nytt mellan Eeva-Kaisa Ikonen, Mikael Flemmich och Jukka Pietinen utgående från den korrigerade beredningen.

Utgående från helhetsbedömningen uppfyller Eeva-Kaisa Ikonen bäst de uppställda behörighetsvillkoren med tanke på utbildning, arbetserfarenhet och de personliga egenskaperna som framkommit under rekryteringsprocessen. Således valde kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 11.9.2023 pedagogie magister Eeva-Kaisa Ikonen till tjänsten som kommunens bildningsdirektör. 

Omprövningsbegärandena gällande valet av utbildningsdirektör förkastades

Vid sitt sammanträde 11.9.2023 beslutade kommunstyrelsen förkasta omprövningsbegärandena gällande valet av utbildningsdirektör som ogrundade.