Välj en sida

Sammanträdestid               Måndag 30.10.2023 kl. 18.00

Sammanträdesplats           Kommunhuset i Kyrkslätt, Kyrkslättssalen

Ärenden som behandlas

  1. Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  2. Justering av protokollet och val av protokolljusterare
  3. Samarbetsavtal mellan Kyrkslätts, Vichtis och Sjundeå kommuner om ordnande av offentlig arbetskraftsservice samt plan för ordnande av arbetskraftsservice
  4. Godkännande av projektplanen för Nissnikuhuset
  5. Ändring av stadgan för Statsrådet C.F. och Maria von Wahlbergs fond
  6. Ändring av avskrivningsplanen
  7. Svar på fullmäktigemotion 7/2022: Iståndsättning av Kyrkslätts sjöar samt kustvatten och strömmande vatten
  8. Anhängiga fullmäktigemotioner

Protokollet framlagt

Det justerade protokollet från sammanträdet hålls framlagt på kommunens webbplats 7.11.2023

Tony Björk

kommunfullmäktiges ordförande