Välj en sida

Kommunstyrelsen har beslutat att ibruktagningen av Välfärdscentralen optimeras i fråga om leverans och ibruktagning av inredning så att verksamheten och tjänsterna kan tryggas då välfärdsområdet inleder sin verksamhet 1.1.2023. Tidtabellen för ibruktagningen har planerats så att den interna hyran minimeras och kostnaderna för leasing av inredning 2022 justeras så att funktionaliteten inte lider. Kostnadsgranskningen har utförts av CGI Suomi Oy.

I utredningen jämfördes alternativen 1.10 och 1.12 för ibruktagning eftersom ibruktagning av Välfärdscentralen enligt den ursprungliga planen från och med 1.9.2022 skulle bli utmanande förutom för kostnadernas del också för flyttens och de nödvändiga leveransernas del. 

Kommunstyrelsen beslutade att 1.12.2022 fastställs som tidpunkt för ibruktagning av Välfärdscentralen.