Välj en sida

På Kyrkslätts kommuns område hände åren 2018-2022 sammanlagt 355 trafikolyckor som rapporterats av polisen. Av dem ledde 140 till skador och sex till dödlig utgång. I trafiken i Kyrkslätt skadas i genomsnitt 35 personer per år, och varje år sker i genomsnitt 71 olyckor som polisen får kännedom om. Antalet olyckor som lett till egendomsskador (inga personskador) under åren 2018–2022 är i genomsnitt 42 per år.

Olyckor med dödlig utgång koncentreras på stamväg 51 på västra sidan om Kyrkslätts centrum

På vägnätet som upprätthålls Trafikledsverket skedde 275 trafikolyckor (78 %). Fem av de sex olyckor som hade dödlig utgång skedde på landsvägsnätet som upprätthålls av Trafikledsverket och en på kommunens gatunät. Fyra av de olyckor på landsvägsnätet som hade dödlig utgång skedde på Västerleden, på stamväg 51, på avsnittet mellan Kyrkslätts centrum och Sjundeås gräns.

Antalet olyckor som lett till personskada har varierat. År 2018 skedde 31 olyckor som ledde till personskada, då det år 2020 skedde 27 sådana olyckor. Förra året var antalet 30. Olyckor med dödlig utgång skedde varje år. Åren 2020 dog två personer och övriga år en.

Den vanligaste olyckstypen är körning av vägen eller annan singelolycka

I olyckorna som hände i Kyrkslätt var den vanligaste olyckstypen singelolycka, både i alla olyckor (35 %) och i olyckor som ledde till personskada (30 %). Åren 2018–2022 var antalet singelolyckor 44. I allmänhet är olyckorna fordon som kört av vägen utan inblandning av andra fordon. Andra vanliga olyckstyper inom olyckor som lett till personskador var cykel- och fotgängarolyckor samt frontalkollisioner. Åren 2018–2022 skedde i Kyrkslätt totalt 15 fotgängarolyckor som ledde till personskador och 17 cykelolyckor. Särskilt för cyklisternas del är olycksstatistikens täckning ändå svag eftersom olyckorna sällan kommer till polisens kännedom.

Frontalkollisionen mest ödesdigra

Frontalkollisionerna är mest ödesdigra, eftersom det skedde 15 sådana, av vilka 3 med dödlig utgång. Det skedde 13 mopedolyckor. Det skedde tio avsvängningsolyckor och lika många påkörningar bakifrån. Antalet korsnings-, hjort-, omkörnings-, älg- och andra olyckor blir under 10 i varje olycksklass.

Det egna trafikbeteendet har den största inverkan för trafiksäkerheten

Kommunens tväradministrativa trafiksäkerhetsarbetsgrupp arbetar för att uppnå en tryggare trafikmiljö. Trafiksäkerhetsarbetsgruppen följer årligen utvecklingen av trafikolyckorna i Kyrkslätt och främjar aktivt trygg och hållbar färdsel i kommunen. En trygg trafikmiljö är trots allt på allas ansvar. Genom att fästa uppmärksamhet vid bl.a. lämplig situationshastighet och andra trafikanter och genom att reservera tillräckligt med tid kan vi främja trygg färdsel i Kyrkslätt.

Reservera tid för resorna. Var förutseende i sommartrafiken. www.liikenneturva.fi

Uppdaterad olycksstatistik för åren 2018-2022 har publicerats på Kyrkslätts kommuns trafiksäkerhetssidor: https://www.kyrkslatt.fi/trafiksakerhet

Trafiksäkerhetsarbetsgruppen önskar alla trygga resor.  Låt oss färdas tryggt och ansvarsfullt också den här sommaren!