Välj en sida

Bildnings- och fritidsnämnden sammanträdde onsdag 10.5 och beslutade bland annat om beviljande av bidrag till lokala ungdoms- och kulturföreningar.

Verksamhetsbidrag för lokala ungdomsföreningar 2023 samt ungdomstjänsternas projektbidrag (2/2023)

Bildnings- och fritidsnämnden beviljade sammanlagt lite över 16 000 euro i verksamhetsbidrag till elva lokala ungdomsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet. De för år 2023 beviljade förskotten på verksamhetsbidrag beaktas vid utbetalning av verksamhetsbidragen. Listan över beviljade bidrag ingår som bilaga till sammanträdesärendet.

Bildnings- och fritidsnämnden beviljade också Kyrkslättnejdens Ungdomsförbund KNUF r.f 3 235 euro och Veikkolan Eräveikot ja Haltiat ry sammanlagt 2 958 euro i projektbidrag för lokala ungdomsföreningar.

Verksamhetsbidrag till Kirkkonummen Musiikkiyhdistys ry

Dessutom beviljade Bildnings- och fritidsnämnden Kirkkonummen Musiikkiyhdistys ry lite över 38 000 euro i verksamhetsavtalsbidrag för år 2023. Enligt beslutet förbinder sig föreningen att under år 2023 genomföra sex uppträdanden av Kyrkslätts kammarorkester samt fortsätta och utveckla samarbetet med Kyrkslätts musikinstitut på sätt som är lämpliga för institutets och orkesterns verksamhet.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat:

  • Bildnings- och fritidsnämndens sammanträdespraxis, sammanträdestider och -platser hösten 2023 och våren 2024
  • Godkännande av redovisningarna över bidrag till lokala ungdomsföreningar av ungdomsanslagen för år 2022
  • Ungdomsfullmäktiges dispositionsplan för anslaget år 2023

Ytterligare information:

Viceordförande för nämnden Krista Petäjäjärvi
Föredragande, direktör för småbarnsfostran Anu Vesiluoma, tfn 040 5867 290

Sammanträdeshandlingar
Bildnings- och fritidsnämnden