Välj en sida

Kyrkslätts kommun deltog i beredskapsövningen UUSIMAA23 29.11–30.11. UUSIMAA23-övningen är en regional beredskapsövning som ordnas regelbundet av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. I övningen deltar ungefär 50 organisationer som verkar i Nyland. Huvudtema för övningen är beredskap inför en fiktiv befolkningsskyddssituation som baserar sig på det stramare internationella läget. Vi övar samverkan under fiktiva störningssituationer och exceptionella förhållanden.

Övningen synliggjorde viktiga temaområden bland annat gällande nödförråd för 72 timmar, beredskap och skyddsrum.

Se till att ha ett nödförråd för 72 timmar

En av kommuninvånarens viktigaste beredskapsuppgifter är att ha ett tillräckligt nödförråd hemma. Nödförrådet medför trygghet också vid mindre störningssituationer så som till exempel elavbrott eller ifall man blir sjuk. 

I hemmet är det bra att ha ett förråd med tillräckligt med mat och dryck för tre dagar, lockförsedda kärl för förvarning av vatten, mediciner, kontanter och annat som man behöver i den egna vardagen. Det är bra att vara förberedd för till exempel långa elavbrott och störningar i vattendistributionen eller betalningstrafiken. Man använder sitt nödförråd vid behov också om man förflyttar sig till skyddsrum, eftersom invånare bland annat ska ta med sig egen mat.

Läs mer om nödförråd hemma: 72timmar.fi 

Nyttig information om skyddsrummen i Kyrkslätt

Kyrkslätt har inget allmänt skyddsrum och befolkningsskyddet sköts med fastighetsspecifika skyddsrum. Kommunernas skyldighet att bygga nya allmänna befolkningsskydd slopades från och med 29.4.2011.

Det finns oftast ett skyddsrum i samband med större husbolag eller arbetsplatser och dessa kan användas av de som bor eller arbetar i fastigheten. Det finns också skyddsrum i samband med offentliga lokaler så som skolor och daghem, där de är avsedda för fastigheternas användares behov.

Skyddsrum ligger oftast i källarvåningen, på marknivå eller är en del av en separat byggnad, så som till exempel uteförråd. Skyddsrum är märkta med den internationella symbolen som består av en blå triangel på orangefärgat botten. I mindre husbolag eller egnahemshus finns oftast inget skyddsrum. Om du inte vet var ditt skyddsrum finns kan du fråga disponenten för ditt husbolag. 

Man söker skydd i skyddsrum först på myndigheternas order. Om du inte har ett skyddsrum ska du i första hand söka skydd inomhus. Ett alternativ är också att invånare som inte har skyddsrum evakueras från farozonen i situationer då det skulle vara aktuellt att använda skyddsrum. Myndigheterna beslutar och meddelar om evakuering av ett område.

Mer information om befolkningsskydd och beredskap i hemmet finns på Räddningsbranschens Centralorganisation i Finlands webbplats: