Välj en sida
kirkkonummi

Workshopar_POISTETTU

I kommunhuset ordnades det den 30 januari 2014 en workshop med syfte att kartlägga föreningars uppfattningar om Kyrkslätts byggda miljö och åtgärderna för utveckling av den. Till workshopen inbjöds 45 hembygds-, invånar-, företagar-, jord- och skogsbruks-, konst- och ungdomsföreningar som i sin verksamhet är mycket i kontakt med den byggda miljön.

Föreningarna ombads förbereda sig för workshopen på förhand genom att skaffa bilder på en sådan byggd miljö som de önskar ska finnas också i Kyrkslätt. Bilderna fick vara antingen från Kyrkslätt eller från övriga Finland eller från andra länder och de fick vara foton, bilder som man klippt från tidningar eller ritat själv. Syftet med bilderna var att berätta om föreningarnas uppfattningar om hurdan Kyrkslätts byggda miljö kommer att vara i framtiden.

Föreningarna presenterade sina arbeten för varandra i workshopen med deltagare från 19 olika föreningar från olika delar av Kyrkslätt, se exempelpresentationer från Kyrkslätts hembygdsförening och Veikkolan kyläyhdistys. I presentationerna återkom följande målinriktade teman:

 • anpassande av nybyggnader till det gamla byggnadsbeståndet, naturen och landskapet
 • främjande av ”grönt” byggande
 • upplivning av tätorter och byar
 • smidig och tillgänglig trafik
 • satsningar på planering och konst

Diskussionen fortsattes i smågrupper. I den första uppgiften skulle man med ett ord beskriva sin boningsplats – tätortens eller byns – särprägel förr, i dag och i framtiden. I den andra uppgiften skulle man hitta på åtgärder för att i praktiken förverkliga temana ovan. Mest stöd fick följande åtgärder:

 • man ska ordna arkitekturtävlingar
 • man ska reservera en procent för konst av budgeten för offentliga projekt
 • man ska öka rådgivning och utbildning inom byggande: kurser, workshopar, exkursioner, kommunikation i sociala medier
 • man ska ge frihet och morötter för experimentella byggprojekt (gruppbyggande, byggande av trä och lera, lågenergibyggande)
 • man ska utnyttja tredje sektorns kunskaper, kompetens och arbetsinsats:nyckelpersoner, invånarråd, talkon, ITE-konst (från finskans ”itse tehty elämä”)
 • man ska öka bosättningen i tätorter och byar —-> man får fler tjänster
 • högt byggande ska placeras i centrumområden nära stationer och trafikleder
 • landskapen ska hållas öppna från byggande
 • man ska skydda byggnader och områden på ett kreativt sätt
 • man ska anlägga gång- och cykelleder till tåg, bussar, skolor och affärscentrum
 • man ska öka belysningen på gång- och cykellederna och kameraövervakningen i tunnlarna

Föreningsworkshopens åtgärder behandlades den 16 maj i en annan workshop som var riktad till kommunanställda. Då funderade man också hur kommunens egna arbetsrutiner och processer skulle kunna utvecklas så att man uppnår de valda målen.

De kommunanställda understödde mest följande åtgärder:

 • kommunen tillsätter en byggdelegation eller dylikt som ska ge riktlinjer för frågor som gäller stadsbilden
 • kommunen ordnar regelbundet idé- och planeringstävlingar om de viktigaste planläggnings- och byggobjekten
 • I kommunens markanvändningsavtal och byggprojekt reserveras en procent för konst
 • kommunen underlättar experimentellt byggande (trä-, ler- och annat ekologiskt byggande) t.ex. genom tomtöverlåtelsevillkor
 • kommunen ökar informationen och anvisningarna om åtgärder som syftar till energieffektivitet
 • kommunen erbjuder byggarna mer utbildning, rådgivning och handledning än för närvarande även i nya medier
 • kommunen underlättar och effektiviserar användningen av offentliga rum för invånarnas gemensamma aktiviteter utom- och inomhus (skolor, daghem, invånarparker)
 • kommunen satsar på planering och byggande av trafikmiljöer
 • kommunen ökar myndighetssamarbetet för anläggande av sammanhängande gång- och cykelnät utanför tätorterna
 • kommunen förbättrar tillgången till byggnadshistoriska uppgifter, t.ex. med hjälp av digitala publikationer
 • kommunen uppmuntrar invånarna i byar till talkokonstprojekt och spontant ITE-konst.