Välj en sida
kirkkonummi

Verksamhetsbidrag

Kommunens verksamhetsbirdag

Organen inom kommunen kan inom ramen för sina regler och anslag bevilja bidrag till föreningar och sammanslutningar inom sitt verksamhetsområde. Om ansökningstiderna för bidragen informeras separat. Ansökningar som inkommit utanför ansökningstiderna beaktas inte.

Ansökningarna skickas i första hand elektroniskt (länk). Alla ansökningsblanketter kan vid behov fås även som pappersversion på kommunens servicekontor. Pappersansökan kan lämnas in på kommunens servicekontor eller skickas per post till adressen

Kyrkslätts kommun, registraturen

PB 20

02401 Kyrkslätt.

Anteckna ”kommunstyrelsens organisationsbidrag” på kuvertet som postas.

Kommunstyrelsens organisationsbidrag
Ansökningstiden år 2017 tog slut 31.3.2017.

Hälso- och socialbranschens (vård- och omsorgssektorns) organisationsbidrag
Ansökningstiden år 2017 tog slut 31.3.2017.

Bidrag till kulturföreningar
Ansökningstiden för förskott på allmänna bidrag går årligen ut 31.1 och ansökningstiden för egentliga allmänna bidrag går årligen ut 31.3 kl. 16.00. I fråga om år 2017 har ansökningstiderna gått ut.

Ansökningstiderna för projektbidrag går ut varje år 31.3 och 30.9 kl. 16.00. I fråga om år 2017 har ansökningstiderna gått ut.

Ansökningstiden för förskott på verksamhetsavtalsbidrag och egentliga verksamhetsavtalsbidrag går årligen ut 15.1 kl. 16.00. I fråga om år 2017 har ansökningstiderna gått ut.

Bidrag till idrottsföreningar
Ansökningstiden för förskott på verksamhetsbidrag är årligen i januari och ansökningstiden för egentliga verksamhetsbidrag i mars. I fråga om år 2017 har ansökningstiderna gått ut.

Det finns flera ansökningstider för projektbidrag. Ansökningsblanketterna finns tillgängliga på kommunens webbsidor under idrottsväsendets blanketter (länk). Blanketterna fås också på servicekontoret och på fritidskansliet.

De bästa idrottarna, motionärerna, tränarna eller andra inom idrottsfostran meriterade personer uppmärksammas varje år på basis av ansökningar. Ansökningstiden är vid årsskiftet. I fråga om år 2017 har ansökningstiden gått ut.

Bidrag till ungdomsföreningar
Ansökningstiden för förskott på verksamhetsbidrag är årligen i januari och ansökningstiden för egentliga verksamhetsbidrag i mars. I fråga om år 2017 har ansökningstiden gått ut.

Projektbidrag kan sökas fortlöpande.

Bidrag till hem och skola-föreningar
Bidrag kan beviljas till registrerade hem och skola-föreningar. Om föreningen representerar vårdnadshavare till elever i flera skolor ska detta nämnas i föreningens stadgar. I detta fall beviljas bidraget skolvis. Hem och skola-föreningar kan ansöka om bidrag vid en tidpunkt som meddelas separat.

Ytterligare information: utbildningsdirektör Leila Kurki, tfn 050 337 0479 och e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

Talkobidrag
Talkobidrag kan beviljas för invånarföreningar, fiskelag, ungdomsföreningar m.m. som är verksamma i kommunen. Bidraget är avsett för anläggande av idrottsplatser, parker, lekplatser och planteringar, iståndsättning av sjöar osv. Talkobidrag beviljas av sektionen för serviceproduktion, och ansökningstiden för bidragen är i början av år varje år. I fråga om år 2017 har ansökningstiden gått ut.

Andra bidrag
Andra bidrag som kommunen beviljar är:

konstnärsstipendium
studiebidrag ur von Wahlbergs fond 0
bidrag för iståndsättning av FBK-hus
bidrag till väglag
bidrag till vatten- och miljövårdsprojekt
bidrag för enskilda vägar
understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd