Välj en sida
kirkkonummi

Kyrklätts Vattens leverans- och avtalsvillkor samt prislistor förnyas 1.4.2021

Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten har 3.12.2020 godkänt Kyrkslätts Vattens nya almänna leveransvillkor, avtalsvillkor för anslutnings- och användningsavtal och prislistor. Dessa träder i kraft 1.4.2021. Ändringarna förutsätter inte åtgärder av kunden. Avgifterna som regelbundet tas ut av våra kunder ändrar inte, utan bruks- och grundavgifterna för vatten och avlopp förblir oförändrade.

Ändringarna i prislistorna gäller anslutningsavgifter och serviceavgifter. Från och med 1.4.2021 är avgifterna för anslutning till vattenförsörjningen momsbelagda och endast överlåtbara.Serviceavgifterna har redan hittils varit momsbelagda.

De nya avtals- och leveransvillkoren följer Kyrkslätts kommunfullmäktiges beslut (16.11.2020 § 113)  om att överföra ansvaret för dagvattendränering från Kyrkslätts Vatten till kommunen. I fråga om dränering av dagvatten följer man efter ändringen kommunens dagvattenföreskrifter.

De nya leverans- och avtalsvillkorna följer Finlands Vattenverksföreningens riksomfattande rekommendationer, som har uppgjorts i samarbete med Finlands kommunförbund och Konkurrens- och konsumentverket. De motsvarar ändringarna i i lagen om vattentjänster och markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft 1.9.2014.

Kyrkslätts Vattens  prislistor och leverans- samt avtalsvillkor hittar du här