Välj en sida
kirkkonummi

Skolorna under undantagsförhållandena

Här har samlats information om gemensamma arrangemang inom den svenska utbildningen. Varje skolas rektor kompletterar anvisningarna med skolvisa åtgärder, eftersom skolornas storlek, utrymmena och andra därmed jämför-bara saker gör att man är tvungen att ta till enhetsvisa lösningar för att förverkliga, genomföra och tillämpa de nationella anvisningarna.

 
I grundskolan återgår vi till närundervisning och undviker direktkontakter

Enligt lagen om grundläggande utbildning är utbildningen närundervisning. Till närundervisningen återvänder samtliga elever i årskurserna 1-9 för tiden 14-30.05.2020.

Undervisningen kan inte ordnas som distansundervisning efter det att undantagsförhållandena gällande utbildningen upphör, trots att vårdnadshavare ev. så önskar. Kommunen kan alltså inte besluta om att fortsätta med distansundervisning.

Undervisningen genomförs enligt den fastställda timfördelningen.

I lågklasserna (årskurserna 1-6) hålls undervisningsgrupperna skilda från varandra under hela skoldagen.

I högklasserna (årskurserna 7-9) ordnas för undervisningsgrupperna hemklasser och ämneslärarna förflyttar sig mellan grupperna. I undervisningsgrupperna satsar man på att ordna säkerhetsavstånden via utrymmesarrangemang. I Winellska skolan har man kunnat ta i bruk tilläggsutrymmen i Kyrkslätts gymnasium, eftersom andra stadiets gymnasieutbildning fortsättningsvis, i huvudsak, fortsätter på distans. I alla skolor tas alla utrymmen som finns i bruk.

Speciell uppmärksamhet fäst vid handhygienen och till skolorna skaffas desinfektionsmedel och pappershanddukar.

Eftersom ansiktsmasker inte rekommenderas för barn och unga i skolorna, används inte maskerna. Vi följer dock noggrant med de nationella forskningarna och uppdaterar våra anvisningar ifall de nationella anvisningarna ändras eller preciseras.

 

Rasterna

Rasttiderna trappas, säkerhetsavstånden beaktas vid förflyttningar och undervisningsgrupperna hålls isär genom att bl.a. indela rastområdet för olika elevgrupper.

Lärarna kan hålla raster/pauser då de anser det behövligt och övervakar då eleverna i sin egen undervisningsgrupp. Under gemensamma raster följer man de fastslagna övervakningsturerna lärarna har och håller behörigt avstånd mellan grupperna.

 

Skollunchen

Om arrangemangen kring ordnandet av skollunchen har respektive skolas rektor kommit överens om med den egna skolans kökspersonal. Arrangemangen med skollunchen har gjorts enligt vad som kan genomföras i respektive skola, men större gemensamma luncher i matsalarna undviks och säkerhetsavstånden iakttas också under skollunchen. I skolorna serveras en varm lunch, men dessa exceptionella omständigheter medför att man kommer att vara tvungen att använda sig av engångskärl och förlänga lunchtiderna.

 

Elever som hör till en riskgrupp och anhållan om befrielse från skolgången

Svår coronavirusinfektion är ytterst sällsynt bland barn, och dess risker har inte ökat bland varken sådana barn eller unga som är friska eller sådana barn och unga vars skötsel av en grundsjukdom är i balans. Den vårdande läkaren bedömer ifall ett barn, som själv eller vars familjemedlem har en svår grundsjukdom eller som behöver sådan regelbunden medicinering som lamslår försvarsförmågan, kan återvända till skolan. Till riskgruppen för svår coronavirusinfektion hör sådana barn vars grundsjukdom annars också ger en högre risk för svåra infektioner.

P.g.a. orsaker som hänför sig till elevens hälsotillstånd, kan utbildningsanordnaren fatta för eleven ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang (lagen om grundläggande utbildning § 18). I dylika fall kan undervisningen ges som distansundervisning.

Enligt lagen om grundläggande utbildning, bör eleven i förskole- och grundläggande utbildning eller annan utbildning enligt lagen om grundläggande utbildning delta i undervisningen, ifall hen inte av särskild orsak beviljats tillfällig befrielse från undervisningen. Därför bör vårdnadshavaren alltid anhålla om befrielse från skolgången och skolan avväger ifall det finns skäl för att bevilja befrielsen. Om befrielse från skolgång anhålls i Wilma. Anhållan riktas i rektor ifall man anhåller om befrielse från skolgången i mer än tre (3) dagar. Läraren/lärarna ger i dylika fall anvisningar och sådana uppgifter som ska genomföras hemma – precis som vid frånvaro i normala fall.

 

Diskussion med eleverna

Med eleverna diskuteras upplevelser och erfarenheter under distansstudieperioden samt om sådant som avviker från normalt skolarbete, som t.ex. om betydelsen av att skydda sig själv och om hygien, med beaktande av elevernas ålder.

Undervisningspersonalen har material och anvisningar om hur man tar upp dylika frågor med eleverna.

Elevvårdspersonalen är anträffbar i skolan och dess uppgift är att, tillsammans med lärarna, utvärdera elevernas behov av stöd för lärande och välmående som eventuellt uppstått eller förändrats under distansstudieperioden.

 

Vårfestdagen, lördagen den 30 maj 2020

Skolorna informerar noggrannare om vårfestprogrammet.

Eleverna får sina betyg av sin egen lärare i klassen eller ute på skolans gård. Skolans elever får inte samlas till en större gemensam samling i skolans festsal.

Vårdnadshavarna kan inte komma in i skolan och klassen eller samlas i grupp ute på skolans gård.

Ifall eleven inte kan komma till skolans vårfest (läsårets sista dag), postas betyget hem.

Stipendierna delas ut i skolorna av den egna läraren i samband med betygsutdelningen.

Om skjutsarrangemangen informerar Bildningstjänsterna vårdnadshavarna direkt via Wilma.

 

Sidan uppdaterad 13.5.2020