Välj en sida
kirkkonummi

Skolgångshandledare

Enligt lagen om grundläggande utbildning har elever som är handikappade eller av annan orsak i behov av stöd rätt att få tolknings- och biträdestjänster.

Skolgångshandledarens uppgift är att hjälpa eleven med skolgången och inlärningen, under ledning av läraren. Handledaren främjar i sitt arbete skolans mål inom uppfostran, elevens självständighet och utvecklingen av en positiv självkänsla. Dessutom deltar skolgångshandledaren i elevens undervisning samt i planeringen och beredningen av rehabiliteringen.

Skolgångshandledare arbetar både med individer och med grupper. Handledare arbetar såväl i specialklasser som i den allmänna undervisningens klasser.