Välj en sida
kirkkonummi

Sektorns ledning och förvaltning

Kommunaltekniska väsendet vid Kyrkslätts kommun skapar förutsättningar för smidig trafik, gott boende och konkurrenskraftigt företagande. Målet är en trivsam miljö av god kvalitet som är byggd på ett ekologiskt hållbart sätt och som värnar om de lokala kultur-, miljö- och naturvärdena.
Sektorn producerar alla kommunala tjänster i anslutning till byggd och obebyggd miljö dvs. planering av markanvändning och planläggning, trafikplanering, försäljning och utarrendering av mark, upprätthållande av geoinformation och  kartmaterial, planering och byggande av kommunalteknik, underhåll och reparation av byggnader och allmänna områden, vattenförsörjning, byggnadstillsyn och miljövård. Dessutom hör städ- och kosthållstjänster till sektorns uppgiftsområde.

Kommunalstekniska väsendet består av resultatområdena serviceproduktion, markanvändning och myndighetsverksamhet. Förvaltningstjänsterna är en stödenhet som verkar underställd av sektordirektören och som bistår resultatenheterna med olika uppgifter. Dessa är t.ex. beredning av ärenden, organens föredragningslistor, protokoll och verkställandet av beslut,  sekreteraruppgifter för arbetsgrupper, registratorverksamhet, arkivering, ekonomi- och personalförvaltning samt  upphandling.