Välj en sida
kirkkonummi

 Prövningsbaserat utkomststöd

Prövningsbaserat utkomststöd

Kompletterande eller förebyggande utkomststöd

Prövningsbaserat kompletterande och förebyggande utkomststöd ansöks utöver det grundläggande utkomststödet. Om du har särskilda utgifter, vilka inte täcks av det grundläggande utkomststödet, kan du ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd från kommunens socialtjänster. För att du ska kunna ansöka om kompletterande utkomststöd från kommunen, måste du ha FPA:s beslut om att grundläggande utkomststöd beviljats eller inte beviljats.

Kompletterande utkomststödet 7 c § (29.12.2005/1218 Lagen om ändring av lagen om utkomststöd) kan beaktas:  

 • för kostnader som uppkommer i olika livssituationer och för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd

 • för utgifter som förorsakas av dina eller din familjs särskilda behov eller förhållanden som ses som nödvändiga för att trygga utkomsten eller främja ett självständigt liv

 • utgifter som förorsakas av ett barns födsel eller begravningen av en närstående, nödvändiga möbler för första bostaden eller särskilda behov i anslutning till barns hobbyverksamhet.

Som en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden kan anses till exempel långvarigt utkomststöd eller en långvarig eller svår sjukdom. 

Förebyggande utkomststöd 

Bestämmelser om förebyggande utkomststöd finns i 1 § 2 mom. och 13 § lagen om utkomststöd enligt följande: 

Kommunen beviljar enligt grunder som den fastställer förebyggande utkomststöd för uppnående av de mål som nämns i 1 § 2 mom. Förebyggande utkomststöd kan beviljas bland annat för åtgärder som vidtas för att aktivera stödtagaren, trygga dennes boende, lindra svårigheter till följd av överskuldsättning eller en plötsligt försämrad ekonomisk ställning samt för andra syften som främjar stödtagarens förmåga att klara sig på egen hand.

Beviljande av förebyggande utkomststöd baserar sig inte på beräkning av inkomster och utgifter på samma sätt som vid grundläggande utkomststöd.  Beviljande av förebyggande utkomststöd förutsätter alltid att klientens livssituation utreds. Genom att bevilja stödet strävar man efter att åstadkomma en ändring i klientens och familjens situation. Som klient inom socialarbetet kan du ansöka om individuellt prövningsbaserat förebyggande utkomststöd som i regel är av engångsnatur. Genom att bevilja förebyggande utkomststöd kan man undvika att personen eller familjen inte hamnar i en situation där personen eller familjen länge skulle vara tvungen att söka utkomststöd.

Förebyggande utkomststöd kan också beviljas i situationer då klienten inte är berättigad att få grundläggande utkomststöd och man utgår från den plan för socialarbetet som sammanställs tillsammans med klienten.  I planen kan det till exempel ingå att det anhålls om en intressebevakare eller att klienten söker sig till ekonomi- och skuldrådgivning eller till andra tjänster som bedöms vara nödvändiga. Genom det förebyggande utkomststödet stöds ett självständigt liv.

Tidsbeställning: 

Besök hos socialarbetet för personer i arbetsför ålder sker alltid på basen av tidsbeställning till den egna socialarbetaren, och om det är första gången du tar kontakt, rekommenderar vi att du först kontaktar rådgivningen. Du kan ringa rådgivningen varje vardag: må, on, fr kl. 9–11, ti och to kl. 12–14, tfn 040-1269563. Vi hänvisar vid behov vidare härifrån.

Socialarbetet för personer i arbetsför ålder betjänar i frågor som gäller prövningsbaserat utkomststöd och socialt förändringsarbete. Tjänsterna för socialarbete för personer i arbetsför ålder omfattar utöver behandling av prövningsbaserat utkomststöd även rådgivning och handledning och socialarbete i livets olika skeden och områden.  En viktig del i arbetet är att bistå med information om annan tillgänglig service. 

Hur du ansöker:

 • Ansök först om grundläggande utkomststöd via FPA. Begär i din ansökan att FPA förmedlar din ansökan till socialväsendet till de delar du också ansöker om utgifter som inte omfattas av det grundläggande utkomststödet. Socialväsendet beslutar om kompletterande eller förebyggande utkomststöd för särskilda utgifter.

• Du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd direkt av socialväsendet om du redan har FPA:s beslut om grundläggande utkomststöd för den tidsperiod som de särskilda utgifterna för kompletterande eller förebyggande utkomststöd förfaller till betalning.

Du kan inte ansöka om prövningsbaserat utkomststöd elektroniskt eller per e-post. Med anledning av sekretessplikten behandlar vi inte elektroniskt frågor som gäller utkomststöd.