Välj en sida
kirkkonummi

Projekt för arkitekturfostran_POISTETTU

Utveckling och stöd av arkitekturfostran ingår som en central åtgärd i det arkitekturpolitiska programmet som godkändes av Finlands Statsråd 1998. Enligt Finlands grundlag har medborgarna rätt att delta i och påverka utvecklingen av samhället och livsmiljön. Samtidigt förpliktar lagen alla att ta ansvar för miljön och kulturarvet. Även markanvändnings- och bygglagens mål är att trygga varje persons möjlighet att delta. Med arkitekturfostran skapas förutsättningar för detta deltagande genom att ge barn och unga information, möjliggöra utbyte av erfarenheter, skapa upplevelser för dem och utveckla färdigheterna i att påverka.

Till Kyrkslätts a-poli hörde därför det till 13-18-åringar riktade projektet inom arkitekturfostran: studieinnehållet ”Kyrkslätt igår-idag-imorgon” som planerades och genomfördes i samarbete med Arkkitehtuurin tiedotuskeskus. För att producera studieinnehållet sökte man om stöd från Nylands förbunds utvecklingsfond för landskap. Studieinnehållet dokumenteras och produktifieras så att det kan genomföras även i andra kommuner endera som en del av deras a-poliarbete eller inom ramarna för den normala undervisningen.

Studieinnehållet bestod av flera olika stora delområden där man granskar valda områden Kyrkslätt ur olika läroämnens synvinkel och ur historians, nulägets och framtidens perspektiv. I genomförandet av delområdena drogs nytta av de anställda vid Arkkitehtuurikeskus ry och av kommunens sakkunniga och förtroendevalda.

Studieinnehållet genomfördes under terminen 2013 -2014tillsammans med Kirkkoharjun koulu. Resultaten från det utnyttjades i utarbetandet av a-polin och av hela processen sammanställs en publikation som bifogats som en del av Kyrkslätts a-poli. Om resultaten ordnades dessutom ett seminarie 28.4.2014 för kommunens förtroendevalda och en för allmänheten och föreningarna öppen utställning i kommunhusets aula 28.4. – 30.5.2014 och i huvudbiblioteket 25.9. – 18.10.2014.