Välj en sida
kirkkonummi

Oförrättade slutsyner

Vi besvarar frågor om bygglov via be om råd i tjänsten Lupapiste.fi. Tjänsten är avgiftsfri för användaren. Efter inloggningen öppnas en projektsida där man kan fråga råd via funktionen _Be om råd_ i den gröna balken. I rådgivningsbegäran finns ett öppet textfält och möjlighet att foga bilagor.

Man kan köpa handlingarna och ritningarna till bygglovet via webbutiken Lupapiste Kauppa. Om ritningarna inte finns i butiken, bör man göra en begäran om handlingarna via tjänsten. Då finns handlingarna till förfogande i butiken efter en tid.

Förutsättning för en godkänd syn är att byggnadsarbetet utförts enligt tillståndet och de vid byggtidpunkten gällande bestämmelserna.

Giltighet

Bygglovet är i kraft fem (5) år. Den som inleder byggnadsprojektet ska i enlighet med markanvändnings- och bygglagen begära en slutsyn av byggnadstillsynsmyndigheten inom lovets giltighetstid. Man kan söka förlängning av tillståndets giltighetstid.

Om slutsyn inte förrättats och bygglovets giltighetstid gått ut, handlar man enligt följande:

Det har gått högst fem (5) år sedan lovets giltighetstid gått ut; man ska söka förlängning för byggnadsprojektet retroaktivt. Slutsynen hålls som vanligt som myndighetssyn.


Då det gått 5–15 år sedan tillståndets giltighetstid gått ut och lovets partiella slutsyn (ibruktagning) har förrättats; man kan göra ett inspektionsbesök på byggnadsprojektet efter att lovets giltighetstid gått ut, och projektet antecknas vara slutfört.

Den ansvariga arbetsledaren för byggnadsprojektet ska närvara under inspektionsbesöket, och inspektionshandlingarna ska vara i skick (meddelande enligt 153 §, ansvarig byggledare, inspektionshandlingar över FVA- och ventilationsarbetena).  Ifall byggnadsprojektets ansvarspersoner inte är tillgängliga, ska man söka ett nytt bygglov, i samband med vilket det förordnas en ny sakkunniggranskning eller en extern granskning.

Om det med lovet endast behandlats en ekonomibyggnad, kan man agera enligt denna anvisning även om den partiella

slutsynen inte hade förrättats.


Då det gått 5–15 år sedan tillståndets giltighetstid gått ut och synerna är oförrättade eller om det gått mer än 15 år sedan tillståndets giltighetstid gått ut; ska fastighetsinnehavaren söka ett nytt bygglov.

Om det inte hänför sig ändringar till lovet jämfört med det ursprungliga lovet, söker man tillstånd med de ursprungliga planerna, och byggbestämmelserna vid den ursprungliga tillståndssökningstidpunkten är i kraft. Eventuella ändringar som gjorts i efterhand och bestämmelserna som gäller dem behandlas från fall till fall. Tillståndsprövning och förutsättningarna för beviljande av lovet gås ändå alltid igenom under tillståndsprocessen, och förutsättningarna ska uppfyllas innan lovet kan beviljas.

I det nya tillståndet förordnas för byggnadsprojektet en sakkunniggranskning eller en extern granskning. Den som utför granskningen ska ha den utbildning och erfarenhet som fordras för att göra granskningen, och granskaren ska ge sitt samtycke till uppgiften skriftligt då man söker tillstånd.

För de skilda besöken och besluten tas ut avgifter enligt den gällande taxan.


Att söka nytt bygglov

Man söker nytt bygglov via tjänsten Lupapiste.fi Till ansökan fogas följande handlingar:

ursprungligt bygglovsbeslut
situationsplan
fasad-, sektions- och planritningar
den externa granskarens CV och examensintyg
Det anses vara uppenbarligen onödigt att informera grannarna ifall byggprojektet motsvarar de ursprungliga planerna.

I bygglovsbeslutet kommer man att för byggnadsprojektet förordna en sakkunniggranskning/extern granskning med stöd av 150 b/c § i markanvändnings- och bygglagen.

Granskaren ska i sitt utlåtande ta ställning till om byggnaden byggts:

i enlighet med lagar, förordningar och bestämmelser som varit gällande vid tidpunkten då lovet beviljades
i enlighet med det ursprungliga bygglovet
i enlighet med god byggnadssed
i enlighet med planerna i ansökan om bygglov
så att den är sund och trygg att använda.
Projektet antecknas på basis av utlåtandet och handlingarna vara färdigt och avslutat.