Välj en sida
kirkkonummi

Nya naturskyddsområden

Eriksgårds lundar och strandängar 11 ha

Naturskyddsområdet som omfattar fyra delområden finns på Eriksgårds fastighet söder om Veikkola.

Kalljärvi strandområde delas upp av sjöns utloppsbäck. På strandområdet finns strandängar och gammal lövskog. Man har upptäckt att gråhägern häckar i strandens bastanta trädverk. Till områdets fågelbestånd hör också bl.a. näktergal, sävsångare, rörsångare, busksångare och kärrsångare.

På de sydliga delområdena finns lundar och bergsskog samt ett litet klibbalskärr. Till fågelbeståndet hör bl.a. järnsparv, gärdsmyg, rödhake, trädpiplärka, mindre flugsnappare och lundsångare. I södra kanten av det västligaste delområdet finns en säregen naturformation, knölgran.

På området har naturstigen Hasselstigen utstakats men utmärkningen är ännu på hälft. Utmärkningen av den pågår. Stigen löper också genom Eriksgårds hassellunds skyddsområde, som finns vid stranden av Haapajärvi och som ansluter till det nya skyddsområdet. En broschyr om naturstigen finns t.ex. på webbplatsen Visit Kirkkonummi.

""""

 

Pahamäkis berg och hassellund 5,6 ha

Naturskyddsområdet som omfattar tre delområden finns på sydvästra sidan av Juusjärvi. På Pahamäkis norra sluttning finns lundartad moskog med hasselsnår. Mångformigheten ökas av en rätt bastant murken gran. Svamparter på området som föredrar gammalt trädbestånd är koralltaggsvamp, rödskivling och ullticka. Till fågelbeståndet hör nötkråka och järpe.

I områdeshelheten ingår också den landskapsmässigt vackra bergsskogen samt högstarrkärr.

""""

 

Vols naturskyddsområde 33,2 ha

Naturskyddsområdet som omfattar fyra delområden finns i Vols. De lundartade delområdena på västra sidan av Volsvägen bildar tillsammans med de tidigare grundade skyddsområdena en enhetlig helhet på östra sidan av Nydalsviken.

Delområdet på östra sidan av Volsvägen omfattar Stormossens tallmyr, som håller på att rekonstrueras till helhet som representerar tallmyrstypen. På kärret växer bl.a. tranbär, hjortron och daggört. Rottorkade och murknande träd ökar det nya skyddsområdets mångformighet.

På skyddshelheten på västra sidan av Volsvägen planerar man en naturstig.

""""

 

Timmermossens urskog 18,2 ha

Timmermossens urskog finns i Kvarnby på östra sidan och gränsande till Meiko naturskyddsområde. I området ingår gammal skog i naturligt tillstånd samt tallmyr. Getpors och tuvull är växtarter som representerar tallmyrens typ. På gränsen mellan tallmyren och skogen finns källpåverkad mindre våtmark. På området planeras en naturrutt som fortsätter genom Meiko naturskyddsområde till sjön Meiko.

""""

 

Kilråberget naturskyddsområde 7,8 ha

Skyddsområdet finns i Jorvas på sydöstra sidan av Gillobacka träsk. Till området hör sjöns strandkärr och murken skog på Kilråbergets sluttningar. Till områdets fågelbestånd hör bl.a. lärkfalk, skogssnäppa, mindre hackspett, göktyta, nattskärra, gransångare, trädkrypare, talltita, järpe, tjäder och sparvhök. 

""""

 

Djupströms strandkärr 2,9 ha

Skyddsområdet finns i Kolsarby på norra sidan av Djupström nära simstranden. Närmast sjön finns strandäng och klibbalkärr, längre bort från stranden ett lundartat område. På området finns rikligt med murken klibbal och björk. Till områdets fågelbestånd hör bl.a. grönsångare, svarthätta, gransångare, näktergal, sävsångare och svan. 

""""

 

Kantvik naturskyddsområde 40,8 ha

Kantvik naturskyddsområde består av tre delområden på Kantviks- och Getbergsområdet.

På Trehornsbergets bergsområde i södra ändan av Storträsk lilla sjö finns mångformig landskapsmässigt vacker bergsskog. Mellan den bergiga tallskogen finns kärrsänkor, mindre klyftor och en göl. På berget finns en forngrav. I närheten av stranden finns ung lundskog som håller på att uppnå ett naturligt tillstånd, gammal granskog och våtmark. Till fågelbeståndet hör bl.a. svarthätta, grönsångare, gärdsmyg och spillkråka. Man går ofta på utfärd i området och rör sig där mycket och man planerar en naturstig där.

Det kärraktiga delområdet på västra sidan av Storträsk bildar som tidigare jordbruksområde en säregen halvöppen levnadsmiljö där ett mångsidigt fågelbestånd trivs. Dit hör t.ex. vadare, gräsänder, hackspettar, gärdsmygar, svarthättor, trädgårdssångare, törnsångare, grönsångare och busksångare. Till området hör gammal granskog vid stranden och våtmark med vide.  

På området i Getberg i närheten av korsningen mellan Båtviksvägen och stamväg 51 finns granskog och alkärrsskog. Till området hör också värdefull kulturbiotop, där det växer lind och lönn.

""""

 

Ytterligare uppgifter om skyddsområdena

Miljöplanerare Merja Puromies, merja.puromies@kirkkonummi.fi,tfn 0400 772 194

 

Fotografier Tom Hindsberg