Välj en sida
kirkkonummi

Naturskyddsområden

Kyrkslätt har 100 naturskyddsområden. De största och mest välkända är Porkala udds naturskyddsområde och Meiko naturskyddsområden samt Noux nationalpark, av vilken en del är belägen i Kyrkslätt.

I naturskyddsområdena tryggas arternas och naturtypernas mångfald. Genom att bilda naturskyddsområden sörjer man också för att rekreations- och friluftsområden och kulturarv bevaras. I Kyrkslätts naturskyddsområden finns goda förutsättningar för friluftsliv, såsom naturstigar och platser där man kan göra upp eld.

Utöver de egentliga naturskyddsområdena kan man enligt naturskyddslagen skydda områden som representerar en viss värdefull naturtyp. I Kyrkslätt finns tolv sådana områden för skyddade naturtyper. Av dessa är sju hassellundar, fyra ädelträdsskogar och en havsstrandsäng.

Enligt naturskyddslagen kan man definiera platser där arter som kräver speciellt skydd förekommer. I Kyrkslätt finns två sådana platser där arter som kräver speciellt skydd förekommer. Dessa är platser i Esboviken där skalbaggsarten stora natebocken förekommer.