Välj en sida
kirkkonummi

Marktäktstillstånd

För marktäkt, dvs. att ta och föra bort sten, grus, sand, lera och mull behövs tillstånd.

Marktäktverksamheten styrs av marktäktslagen. Tagaren ska bland annat säkerställa att marktäkten inte fördärvar landskapet eller medför orimlig skada för miljön.

Kommunen styr och övervakar marktäkten på sitt område.  Om kommunen inte beviljar tillstånd för marktäkt och markägaren inte kan använda sitt område för jord- och skogsbruk, byggverksamhet eller motsvarande, är kommunen eller staten skyldig att lösa in området.

Om täkten sänker värdet på en nära belägen fastighet eller försvårar användningen av den har fastighetens ägare eller innehavare rätt till ersättning av täktverksamhetsutövaren för den skada som orsakats.

Tillstånd behövs inte, om marksubstanser tas för eget  hushållsbehov eller för jord- och skogsbruk. Även i sådana fall ska marktäkten hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser.

Anvisning

Tillstånd ansökas om hos kommunens miljöskyddsmyndighet (Lupapiste).

Se detaljerade instruktioner:

https://www.ymparisto.fi/svFI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Tillstand_anmalningar_och_registrering/Anmalan_och_tillstand_i_samband_med_marktakt