Välj en sida
kirkkonummi

Leveransvillkor för arbeten, Kyrkslätts Vatten

KYRKSLÄTTS VATTEN, LEVERANSVILLKOR FÖR ARBETEN

Kyrkslätts Vatten kan på beställning utföra arbeten för kundens räkning förutsatt att

1. Anslutningsavtalet har återsänts undertecknat till Kyrkslätts Vatten. 
2. Kunden har skaffat utredningarna och tillstånden som krävs för schaktningsarbetena, inklusive en ledningskartutredning för underjordiska kablar. Om grävningsarbetena sträcker sig till kommunens område, ska kunden via tjänsten lupapiste.fi ha skaffat ett tillstånd för grävning på allmänna områden. Kunden ska på begäran uppvisa dessa utredningar. Uppgifter om Kyrkslätts Vattens ledningar finns på kaivulupa.fi
Ytterligare information om utredningarna
3. De nödvändiga trafikarrangemangen och avtalade schaktningsarbeten har utförts före anslutningstidpunkten.  

Beställaren ska beakta att

  • Kyrkslätts Vatten fakturerar för alla arbeten enligt den gällande prislistan och de gällande taxorna. Anslutningsavgiften som fakturerats i samband med ingåendet av anslutningsavtalet inkluderar inte avgiften för anslutningsarbetena.
  • Kyrkslätts Vatten utför anslutningsarbetena i ett färdiggrävt, arbetssäkert schakt. Om det finns brister i schaktets säkerhet kan Kyrkslätts Vatten vägra utföra det beställda arbetet. Krav på schaktet (på finska)
  • Arbetsplatsanslutningar och oanvända anslutningar ska alltid fördubblas ända till stamlinjens sida. Kunden ska beställa proppning av Kyrkslätts Vatten inom en månad efter att arbetsplatsen upphört. I annat fall kan Kyrkslätts vatten beställa schaktningsarbetena och utföra proppningen på kundens bekostnad.  
  • Om det behövs vatten på byggarbetsplatsen ska en vattenmätare installeras redan under byggtiden.

Dessutom iakttas Kyrkslätts Vattens allmänna leveransvillkor och tillämpas Kyrkslätts Vattens gällande Taxor och Prislista (se länken).