Välj en sida
kirkkonummi

Kantvikin päiväkoti

Kantvikin päiväkotis nya och sanerade lokaliteter tas i bruk fr.o.m. ingången av april 2018. Den gamla delen, som blev klar år 1973, har rivits helt, och på dess plats har nu uppförts en ny byggnad. Den nyare byggnaden från år 2001 har reparerats.

Reparationsbehovet utreddes under våren 2016. Undersökningen visade att byggnaden huvudsakligen är i gott skick, men att det förekom reparationsbehov i synnerhet vad beträffar värmeisoleringen, ventilationen och fönsterplåtarna.

Ytterväggarna på den södra och västra sidan är utsatta för regn, vilket hade påverkat värmeisoleringsmaterialet under fönstret. Isoleringsmaterialen har nu förnyats, och en ny ångspärr och nya skivor har installerats i väggen. Golvet bredvid byggnadens yttervägg hade spruckit på vissa ställen. Sprickan har tätats och luftläckaget från marken förhindrats. Byggnadens täthet har konstaterats vid en täthetsmätning.

I utredningen av reparationsbehovet konstaterades också att anslutningen mellan byggnaderna fordrar särskild uppmärksamhet. Väggkonstruktionen mellan den nya och den gamla delen har reparerats så att mikrobkänsliga konstruktioner inte når nedanom bottenbjälklagskonstruktionerna.

I utredningen fäste man också uppmärksamhet vid att fönsterplåtarna inte var täta. Det här har ändå inte orsakat skador. Fönsterplåtarnas läckor har tätats och fasadens ventilation förbättrats.

Beträffande ventilationen konstaterades i utredningen av reparationsbehovet att ventilationen var otillräcklig i förhållande till antalet barn. I båda byggnaderna finns egna maskinrum för ventilationen. I den reparerade byggnaden har man utfört service på anordningarna och rengjort dem. Byggnadens kanaler har rengjorts, luftmängderna har mätts och anordningarna ställts in enligt rekommendationerna i utredningen.