Välj en sida
kirkkonummi

Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildningen ger beredskap för studier på universitet och yrkeshögskolor samt för yrkesutbildning som grundar sig på gymnasiets läroplan.

Gymnasieutbildningens mål är att stöda de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för fortsatta
studier, i arbetslivet, för fritidsintressen och en allsidig personlighetsutveckling.
Dessutom skall utbildningen stöda de studerandes förutsättningar för livslångt lärande
och för att utveckla sig under hela sitt liv.

Gymnasiets lärokurs omfattar tre år och gymnasiestudierna bör i regel slutföras på högst fyra år. I slutet av gymnaisestudierna avlägger den studerande den nationella studentexamen [Studentexamensnämnden].

Som en allmänbildande utbildning förbereder gymnasieutbildningen den studerande för fortsatta studier på ett universitet, en yrkeshögskola eller någon annan yrkesläroanstalt.

Förhållanden

Personer som slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs eller personer, som annars kan anses inneha tillräckliga förutsättningar att klara studierna (t.ex. personer som avlagt en basexamen utomlands).

Anvisning

Ansökan till gymnasierna och yrkesskolorna sker genom att den sökande fyller i en blankett för gemensam elevantagning. Den gemensamma elevantagningen genomförs varje vår (den utbildning som börjar följande höst) och höst (den utbildning som börjar i januari följande år). Utbildningsstyrelsen och Länsstyrelsen i Södra Finlands län svarar för genomförande av den gemensamma elevantagningen.

Ytterligare information om den gemensamma elevantagningen och utbildningsutbudet får du t.ex.av studiehandledaren i din grundskola, på Utbildningsstyrelsens eller Bildningsavdelningen inom Länsstyrelsen i Södra Finlands län www-sidor, eller söktjänsten för det nationella utbildningsutbudet Studieinfo [UBS och Arbetsministeriet.

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana.Lukion oppimäärän laajuus on kolme vuotta ja lukio tulee pääsääntöisesti suorittaa enintään neljässä vuodessa. Lukion päätteeksi opiskelija osallistuu valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon.

Lukiokoulutus yleissivistävänä koulutuksena antaa opiskelijalle valmiudet jatko-opintoihin yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai muussa ammatillisessa koulutuksessa.