Välj en sida
kirkkonummi

Grundande av byggnadsservitut

Ansökningshandlingar

  • servitutsavtal
  • situationsplan och/eller byggnadsritning
  • beträffande arrendetomter markägaren som avtalspart eller markägarens godkännande (befullmäktigande) i avtalshandlingen
  • bolag som sökande: handelsregisterutdrag och kopia av bolagsstämmans eller bolagets styrelses protokoll
  • dödsbo som sökande: bouppteckning med släktutredningar
  • besittningsutredningar/arrendeavtal (om arrendegivaren är en privatperson) 
     

Ansökan lämnas in i tjänsten Lupapiste.fi där man väljer åtgärden ”Byggande, rivning eller åtgärd som inverkar på landskapet / Byggande av konstruktion”.

Byggnadsservitut

För en tomt eller en fastighet som är byggplats kan stiftas en bestående rätt som belastar en annan fastighet och som ger rätt att använda en byggnad eller en konstruktion eller att vidta en därmed jämförbar åtgärd (byggnadsservitut). Stiftandet av ett servitut förutsätter att de som saken gäller kommer överens om det skriftligen. Beträffande arrendetomter är också markägaren sakägare.

Byggnadsservitut innebär bokstavligen servitut som riktar sig till en byggnad eller från en byggnad till ett markområde. Förteckningen över servitutstyper i 80 § i markanvändnings- och byggnadsförordningen är uttömmande, dvs. andra slags byggnadsservitut kan inte grundas. Om byggnadsservitut och gemensamma arrangemang görs en anteckning i fastighetsregistret.