Välj en sida
kirkkonummi

Familj i Kyrkslätt

Äktenskap

I Finland kan två myndiga personer (över 18 år) ingå äktenskap. Också personer av samma kön kan ingå äktenskap.

Före ingående av äktenskap ska en prövning av hinder mot äktenskap göras. Så säkerställs att det inte finns några hinder för äktenskapet enligt finsk lag. Sådana hinder är minderårighet, giltigt äktenskap eller för nära släktskapsförhållande. Prövning av hinder begärs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i god tid före bröllopsdagen.

Paret ska uppge för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vilket eller vilka efternamn de använder efter ingåendet av äktenskap. Som gemensamt efternamn kan man ta den ena makens namn, en efternamnskombination eller ett påhittat nytt efternamn. Makarna kan också behålla sina namn.

Om inte båda makarna hör till evengelisk-lutherska kyrkan sker vigseln hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Den närmaste myndigheten ligger i Esbo (Karlavägen 3 02150 Esbo), men du kan boka tid hos vilken Myndighet för digitalisering och befolkningsdata i Finland som helst. Vigselförrättaren kan också komma till festplatsen eller hem till paret för att förrätta vigseln. https://dvv.fi/sv/vigsel

Samboende

I samboende bor makarna tillsammans men är inte gifta med varandra. De kan också ha gemensamma barn. För sambor gäller inte samma lagar om underhåll, änkepension eller arv som gäller gifta makar. Också faderskapet till ett gemensamt barn ska erkännas separat.

Mer information om äktenskap hittar du här: https://infofinland.fi/fi/family/common-law-relationship

Barn

När ett barn föds förs uppgifterna från sjukhuset direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du måste anmäla barnets namn, modersmål och andra behövliga uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på en separat blankett, som skickas hem till dig.

Mödra- och barnarådgivningen tar hand om den gravida mammans och det födda barnets hälsa. I skolåldern övergår barnet till skolhälsovården. Mer information om hälsotjänster för mamman och barnet hittar du på sidan Hälsa i Kyrkslätt.

Arbetande föräldrar har rätt till föräldraledighet. Mamman har rätt till moderskapsledighet och pappan till faderskapsledighet. Mer information om familjeledigheter finns på InfoFinland.fi: https://infofinland.fi/sv/work-and-enterprise/employees-rights-and-obligations/family-leave

På sidan Utbildning i Kyrkslätt hittar du mer information om familjedagvård, skola och hur man söker till dem.

Utöver den kommunala dagvården och invånarparkerna kan man i Kyrkslätt delta i olika slags aktiviteter som organisationer ordnar för familjer:

Barnfamiljer understöds i Finland också ekonomiskt. Mer information om dessa stöd hittar du här: https://infofinland.fi/fi/family/financial-support-for-families

Ungdomar

Kyrkslätt har tre ungdomslokaler:

Ungdomslokalerna är avgiftsfria fritidsställen för barn och ungdomar från årskurs 3 till 17 år. Ungdomslokalerna står till ungdomarnas förfogande under vardagkvällar. En del av ungdomslokalerna är också öppna på lördagen.

Mer information om annan verksamhet för ungdomar hittar du på sidan Fritid i Kyrkslätt samt på kommunens webbplats https://www.kyrkslatt.fi/ungdom.

Äldre

I Kyrkslätt finns det många tjänster riktade till äldre människor. Mer information om dem hittar du på Västra Nylands välfärdsområdes webbplats https://www.luvn.fi/sv/tjanster/aldre eller Seniorinfo.

Om du sköter en hjälpbehövande äldre hemma kan du ha rätt till stöd för närståendevård. Mer information om stöd för närståendevård får du genom att kontakta seniorinfon. seniori-info.ita@luvn.fi

Problem i familjer

Barns och ungdomars problem

Om du vill ha råd för föräldraskap eller om du är bekymrad över någonting som har att göra med graviditet, barnets välmående, föräldraskap, barnets utveckling och uppförande, familjens situation eller konflikter inom familjen kan du kontakta familjerådgivningen.

Sök dig till familjerådgivningen i Västra Nylands välfärdsområde genom att ringa informationsnumret tisdagar eller onsdagar kl. 12–13 eller torsdagar kl. 9–10, tfn. 040 126 9249. Mottagningstjänster fungerar bara enligt tidsbeställning. 

Du kan diskutera barnets eller den unges problem också hos barnrådgivningen eller med skolhälsovårdaren och -kuratorn.

Den unge kan söka hjälp antingen ensam eller med föräldrarna också hos Navigatorn eller det uppsökande ungdomsarbetet i Kyrkslätts kommun.

Problem i parförhållandet

Om du har problem med din make eller din sambo kan du söka hjälp och stöd för att lösa problemen antingen ensam eller tillsammans med din make.

Du kan anlita medling i familjefrågor för att få hjälp till problem i parförhållandet eller familjen. Du kan boka tid hos familjerådgivningen genom att ringa 040 1269 249. Mer information om medling och telefontider hittar du här: https://www.luvn.fi/sv/tjanster/familjecenter/familjerattsliga-tjanster/medling-i-familjefragor?municipality=Kyrkslätt .

Också på Kyrkslätts familjerådgivningscentral utreds frågor som gäller parförhållandet, familjen och människans personliga liv. På rådgivningscentralerna samlas också olika terapeutiska grupper. Familjerådgivarna och mottagningssekreterarna har absolut tystnadsplikt. Servicen är avgiftsfri. På centralen får du hjälp på finska, svenska, engelska och ryska. Man kan uträtta ärenden på andra språk med assistans av tolk, men man ska själv betala kostnaderna för tolk.

Familia Clubs projekt Duo är parrådgivning på finska och engelska för par med två kulturer. Rådgivningen är avgiftsbelagd.

Våld och risk för våld

Våld i hemmet och närrelationen kan vara fysiskt (till exempel slag, skuffande, grepp), psykiskt (till exempel skällsord, hot, manipulering, isolering), ekonomiskt och sexuellt. Vilken av makarna som helst kan vara våldsoffer.

Om en medlem i din familj utövar våld mot dig eller andra familjemedlemmar eller om du är rädd för att så kan hända, kontakta socialbyråns journummer vardagar kl. 8–15, tfn 029 151 6005 och övriga tider social- och krisjouren 029 151 2221.

I huvudstadsregionen finns det flera skyddshem som man kan gå till tillsammans med barnen, om det är omöjligt eller farligt att stanna hemma på grund av rädsla, våld eller hot om våld. På skyddshemmen får du hjälp med att behandla situationen.

Du får information om skyddshemmen på socialbyrån. Du kan också ringa Pääkaupungin turvakoti ry:s skyddshem dygnet runt på numret 09 4777 180. Du behöver inte berätta ditt namn då du ringer.

Kontaktuppgifterna till skyddshemmet för kvinnor Naisten turvakoti Mona finns här. https://monikanaiset.fi/turvakoti-mona/

Om du är ung och har problem hemma kan du ta kontakt med Finlands Röda Kors skyddshem för unga: turvatalo.espoo@redcross.fi.

Barnskydd

Om du misstänker att barnet är i fara eller i behov av hjälp, gör en barnskyddsanmälan. Du kan göra en barnskyddsanmälan (vardagar kl. 8–15, 040 573 9193, övriga tider kontakta social- och krisjouren i brådskande ärenden, 029 151 2221) eller genom att lämna en skriftlig barnskyddsanmälan hos barnskyddsbyrån (Kyrkslätts Välfärdscentral, Åängsvägen 2, 02400 Kyrkslätt).

Efter att ha fått barnskyddsanmälan utreder myndigheterna om det finns behov av barnskydd. Man kan också lämna en anonym barnskyddsanmälan.

Målet för barnskyddet är att stöda familjen så att behovet av barnskydd försvinner. Du kan läsa mera om stödformerna här: https://www.luvn.fi/sv/tjanster/familjecenter/barnskydd?muncipality=Kyrkslätt och https://www.lastensuojelu.info/sv/

Skilsmässa

Vilken av makarna som helst kan lämna en skilsmässoansökan till Västra Nylands tingsrätts kansli i Esbo. Du kan också söka skilsmässa ensam, även om din make inte vill skilja sig. Du kan skicka ansökan till tingsrättens kansli per e-post (lansi-uusimaa.ko@oikeus.fi) eller per brev till adressen Västra Nylands tingsrätt, Vitikka 1 B 2.

Mer information om hur du söker skilsmässa hittar du här: https://infofinland.fi/sv/family/divorce
och barnens ställning vid skilsmässa här: https://infofinland.fi/sv/family/divorce/children-in-a-divorce.

När en nära anhörig dör i Finland

När en nära anhörig plötsligt dör och du behöver stöd kan du få hjälp av anställda inom vuxensocialarbetet. Du kan ringa vuxensocialarbetets journummer 029 151 6005 vardagar kl. 8–15. Övriga tider kan du kontakta social- och krisjouren, telefon 029 151 2221.

Du kan också få hjälp av Finlands Röda Kors och av Kyrkslätts evangelisk-lutherska församling tfn 050 383 9371. Du behöver inte höra till kyrkan för att få hjälp av församlingen.

Om en närstående till dig plötsligt har dött någon annanstans än på sjukhus, anmäl detta genast till polisen genom att ringa 112.

Kontakta privata begravningsbyråer som hjälper med alla arrangemang med anknytning till begravning.

I Finland finns det mycket obligatorisk utredning kring en närståendes död, och olika slags handlingar ska lämnas till flera olika ställen.

https://infofinland.fi/sv/family/when-a-close-family-member-dies-in-finland

Också infödda finländare behöver ofta experthjälp för att fullfölja de lagstadgade skyldigheter i anknytning till en närståendes död.

Om din ekonomiska situation tillåter kan du anlita vilken juristbyrå som helst. Om dina inkomster inte är tillräckliga kan du få avgiftsfri rättshjälp hos Västra Nylands rättshjälpsbyrå. Du kan fråga om råd eller boka tid må–fr kl. 8.00–16.15 på numret 029 566 1820. https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index.html